​​

Statement : | Русский, English, Français

Заява Прокурора Міжнародного кримінального суду панi Фату Бенсуди щодо закiнчення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні"


Сьогоднi я оголошую закiнчення попереднього розслідування у справі "Ситуація в Україні".

Мiй термін перебування на посаді Прокурора Міжнародного кримінального суду ("МКС", або "Суду") наближається до завершення, i як я повiдомила минулого року у своєму звіті на щорiчнiй Асамблеї держав-учасниць, моїм намiром є, наскiльки це можливо, дійти  визначень в усiх справах, за якими проводилися попереднi розслідування пiд час виконання мого мандату. В тому ж самому звіті я зазначила, що є цiлком імовiрним те, що деякi з попереднiх розслідувань перейдуть до стадії розслідування. Сьогоднi я можу повiдомити, що в результаті ретельного та незалежного процесу розгляду, ситуація в Україні визнана такою, що вiдповiдає критеріям Статуту  для відкриття розслідування.

Попереднє розслiдування у справі "Ситуація в Україні" було вiдкрито 24 квiтня 2014 року на підставі заяви ad hoc Уряду України про визнання юрисдикції МКС, до якої згодом було приєднано другу заяву України, подану у 2015 році, щоб охопити ймовірні злочини, якi, як стверджується, тривають на території України протягом усього перiоду з 20 лютого 2014 року.

Зокрема, i без шкоди будь-яким іншим злочинам, що можуть бути встановлені протягом розслiдування, моя Канцелярiя дiйшла висновку, що на цей час iснують розумнi пiдстави вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних в контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності в межах юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Цi висновки, якi будуть розглянутi бiльш детально у нашiй щорiчнiй Доповiдi щодо результатів проведення попереднього розслідування, включають три великі групи віктимізації: (i) злочини, скоєнi в контекстi військових дiй; (ii) злочини, скоєнi пiд час затримань; та (iii) злочини, скоєнi в Криму. Крiм того, моя Канцелярiя дiйшла висновку, що цi злочини, вчиненi рiзними сторонами конфлiкту, також були достатньо серйозними, як з кількісної, так i з якiсної точки зору, щоб вимагати розслідування  моєю Канцелярією.

Впродовж всього попереднього розслiдування співробітники моєї Канцелярiї мали можливiсть плiдно спiвпрацювати з представниками української влади у таких питаннях, як надання детальної iнформацiї щодо розслiдувань та судових проваджень на нацiональному рiвнi, якi були розпочаті нацiональними органами влади щодо ймовірних злочинiв, вчинених всiма сторонами конфлiкту, та якi належать до юрисдикцiї МКС. Наша оцiнка також включає доступну iнформацiю щодо нацiональних судових проваджень, iнiцiйованих Росiйською Федерацiєю щодо ситуацiї в Українi. 

Проаналiзувавши доступну нам iнформацiю, моя Канцелярiя зробила висновок, що, незважаючи на наявну iнформацiю про нацiональнi судовi провадження, потенцiйнi справи, якi можуть з'явитися на пiдставi розслiдування, були б допустимими у Судi. Це пояснюється або тим, що уповноваженi органи в Українi та/або в Росiйськiй Федерацiї не проводять активнi дiї щодо категорiй осiб та діянь, якi були iдентифiкованi моєю Канцелярiєю, або тим, що нацiональна судова система не є «доступною» на територiї пiд контролем протилежної сторони, що дiйсно унеможливлює затримання обвинуваченого, або отримання необхiдних доказiв та свiдчень, або взагалi проведення проваджень представниками компетентних органiв.

Наступним кроком в цьому процесi має бути звернення до суддів Палати попереднього провадження Суду за дозволом  на  розслiдування. Моя Канцелярія стикнулась із ситуацією, коли низка попередніх розслідувань досягла або наближається до наступної стадії у час, коли, з одного боку, пандемія COVID-19 створює перешкоди нашій операційній діяльності, а з іншого боку - наявні операційні можливості обмежені  недостатністю ресурсів. Все також відбувається в контексті тиску, спричиненого пандемією COVID-19 на світову економіку. На такому тлі найближчим часом нам потрібно буде прийняти ряд стратегічних та операційних рішень стосовно пріоритетів діяльності Канцелярії з огляду на завантаженість персоналу, належним чином враховуючи законні очікування жертв та постраждалих громад, а також інших зацікавлених осіб.  Це питання  я маю намiр обговорювати  з наступним Прокурором, як тiльки його буде обрано, під час передачі справ. Тим часом моя Канцелярiя буде робити все необхiдне, щоб забезпечити цiлiснiсть майбутніх розслідувань щодо ситуації в Україні.

Скрутне становище, в якому ми опинились через обмеженість наших можливостей, лише підкреслює невідповідність між ресурсами, що виділено моїй Канцелярії та зростаючими очікуваннями від її діяльності. Така ситуація потребує не лише визначення пріоритетів діяльності з боку моєї Канцелярії, ми є палкими прихильниками такого визначення, але і започаткування відкритого і відвертого обговорення на Асамблеї держав-учасниць за участю всіх сторін Римського Статуту питання реальних потреб моєї Канцелярії щодо ресурсів для ефективного виконання мого мандату.

Рухаючись в напрямку наступної стадії стосовно ситуації в Україні, я повною мiрою розраховую на пiдтримку влади України, а також однаково закликаю до спiвпрацi всi сторони конфлiкту.

Я також розраховую на загальну пiдтримку Асамблеї держав-учасниць, яка так необхiдна сьогоднi Суду. Розглядаючи майбутнi розслiдування як незалежну та неупереджену реалiзацiю нашого мандату, я також сподiваюсь на конструктивний та взаємoвигiдний дiалог з урядом України i, маю надiю, з урядом Росiйської Федерацiї, який допоможе нам зрозумiти, як найкращим чином забеспечити здiйснення правосуддя в межах спiльної системи взаємодоповнюючих дiй на нацiональному та мiжнародному рiвнi.

Канцелярiя прокурора МКС проводить незалежнi та неупередженi попереднi розслiдування, розслiдування та кримiнальнi провадження щодо злочину геноциду, злочинiв проти людяності, воєнних злочинiв та злочину агресiї. Починаючи з 2003 року, Канцелярiя проводить розслiдування у багатьох сутуацiях в межах юрисдикцiї МКС, зокрема в Угандi; Демократичнiй Республiцi Конго; Дарфурi; Суданi; Центрально-Африканськiй Республiцi (двi окремих ситуацiї); Кенiї; Лiвiї; Кот-д'Ивуарi; Малi; Грузiї; Бурундi, а також в Бангладеш/М'янмi i Афганiстанi (за умови розгляду запиту про відстрочку за статтею 18). Канцелярiя також зараз проводить попереднiй аналiз ситуацій в Болiвiї; Коломбiї; Гвiнеї; на Фiлiпiнах; та Венесуелi (I i II); ситуацiя в Палестинi чекає на судове рiшення.

Щоб отримати додаткову iнформацiю про «попереднi розслiдування» та «ситуацiї та справи» в МКС, натиснить тут i тут.  

Джерело: Канцелярiя прокурора | [email protected]

Source : Office of the Prosecutor