Communiqué de presse: 26 janvier 2023 |

La Chambre préliminaire I de la CPI autorise le Procureur à reprendre son enquête aux Philippines

ICC-CPI-20230126-PR1702
Image
ICC HQ

Aujourd'hui, 26 janvier 2023, la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a accordé la demande du Procureur de reprendre l'enquête sur la situation en République des Philippines (« les Philippines »). Après une analyse minutieuse des documents fournis par les Philippines, la Chambre n'est pas convaincue que les Philippines mènent des enquêtes pertinentes qui justifieraient un report des enquêtes de la Cour sur la base du principe de complémentarité.

Après avoir examiné les observations et matériaux du Gouvernement des Philippines et du Procureur de la CPI, ainsi que les observations des victimes, la Chambre a conclu que les diverses initiatives et procédures nationales, évaluées collectivement, ne constituent pas des mesures d'enquête tangibles, concrètes et progressives d'une manière qui refléterait suffisamment l'enquête de la Cour.

Cette conclusion n'empêche pas les Philippines de fournir à l'avenir des éléments permettant au Procureur ou à la Chambre de déterminer l'irrecevabilité de l'enquête ou de toute affaire, si et quand nécessaire.

Public Redacted Version of “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”

Contexte : Le 24 mai 2021, le Bureau du Procureur (BdP) a demandé à la Chambre préliminaire l'autorisation d'ouvrir une enquête sur les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis sur le territoire des Philippines entre le 1er novembre 2011 et le 16 mars 2019 dans le contexte de la campagne dite de « guerre contre la drogue » des Philippines. Le 15 septembre 2021, la Chambre préliminaire I a autorisé le Procureur à ouvrir cette enquête.

Selon l'article 18-2 du Statut de Rome « […] un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes sous sa juridiction pour des actes criminels […]. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à faire enquête lui-même.»

Le 18 novembre 2021, le Procureur de la CPI a informé la Chambre que la République des Philippines avait demandé, en vertu de l'article 18-2 du Statut de Rome, que l'enquête sur la situation aux Philippines soit reportée. Le 24 juin 2022, le Procureur de la CPI a demandé à la Chambre de reprendre l'enquête sur la situation aux Philippines conformément à l'article 18-2. Le 8 septembre 2022, de nouvelles observations des Philippines ont été reçues, auxquelles le Procureur a répondu le 22 septembre. Le 22 septembre 2022, la Chambre a également reçu les points de vue et les préoccupations des victimes.

La République des Philippines, État partie au Statut de Rome depuis le 1er novembre 2011, a déposé, le 17 mars 2018, la notification écrite de son retrait du Statut. Bien que ce retrait ait pris effet le 17 mars 2019, la Cour reste compétente pour connaître des crimes qui auraient été commis sur le territoire des Philippines pendant que ce pays était un État partie.


Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Fadi El Abdallah, Porte-parole et Chef de l'Unité des affaires publiques, Cour pénale internationale, au +31 (0)70 515-9152 ou +31 (0)6 46448938 ou à l'adresse [email protected].

Les activités de la CPI peuvent également être suivies sur Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram et Flickr

Ngayong araw na ito, ika-26 ng Enero 2023, ang Pre-Trial Chamber I ng Pandaigdigang Hukumang Pangkrimen (International Criminal Court) (“ICC” o “Korte”) ay pumayag sa kahilingan ng Tagausig na ipagpatuloy ang imbestigasyon sa Sitwasyon ng Republika ng Pilipinas (“ang Pilipinas”). Kasunod ng maingat na pagsusuri sa mga materyal na ibinigay ng Pilipinas, ang Kamara ay hindi nasisiyahan na ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga kaugnay na imbestigasyon na mangangailangan ng pagpapaliban ng mga pag-iimbestiga ng Korte batay sa prinsipyo ng complementarity.

Matapos suriin ang mga isinumite at mga materyales ng Pamahalaan ng Pilipinas, at ng  Tagausig ng ICC, pati na rin ang mga naobserbahan ng mga biktima, napagpasyahan ng Kamara na ang iba't ibang mga inisyatiba at paglilitis sa loob ng bansa (Pilipinas), na pinagsama-samang tinasa, ay hindi katumbas ng nasasalat, kongkreto at progresibong mga hakbang sa pag-iimbestiga sa paraang sapat na sasalamin sa imbestigasyon ng Korte.

Ang konklusyong ito ay hindi hahadlang sa Pilipinas na magbigay ng materyal sa hinaharap upang matukoy ng Prosekusyon, o ng Kamara, ang hindi pagiging katanggap-tanggap ng imbestigasyon o ng anumang aktwal na kaso, kung at kapag kinakailangan.

Public Redacted Version ng “Pahintulot alinsunod sa artikulo 18(2) ng Batas (Statute) upang ipagpatuloy ang imbestigasyon”

Background: Noong ika-24 ng Mayo 2021, humiling ang Tanggapan ng Tagausig (OTP) ng awtorisasyon mula sa Pre-Trial Chamber para simulan ang imbestigasyon sa mga krimen na diumano’y ginawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 at ika-16 ng Marso 2019 sa konteksto ng kampanyang "digmaan laban sa droga" ng Pamahalaan ng Pilipinas. Noong ika-14 ng Hunyo 2021 ang Kahilingan ng OTP ay isinapubliko. Noong ika-15 ng Setyembre 2021, pinahintulutan ang imbestigasyon ng Pre-Trial Chamber. 

Ayon sa artikulo 18(2) ng Batas ng Roma (Rome Statute) “[…] maaaring ipaalam sa Korte ng isang Estado na ito ay nag-iimbestiga o nag-imbestiga sa mga mamamayan nito o sa iba pa na nasa hurisdiksyon nito patungkol sa mga kriminal na gawain […]. Sa kahilingan ng Estadong iyon,  ipapaubaya ng Tagausig sa Estado ang pag-iimbestiga sa mga taong iyon maliban na lang kung ang Pre-Trial Chamber, dahil sa aplikasyon ng Tagausig, ay magpasiyang pahintulutan ang imbestigasyon.”

Noong ika-18 Nobyembre 2021, ipinaalam ng Tagausig ng ICC sa Kamara na ang Republika ng Pilipinas ay humiling, alinsunod sa Artikulo 18(2) ng Batas ng Roma, na ipagpaliban ang pag-iimbestiga sa sitwasyon ng Pilipinas. Noong ika-24 ng Hunyo 2022, ang Tagausig ng ICC ay humiling sa Kamara na ipagpatuloy ang imbestigasyon sa sitwasyon sa Pilipinas alinsunod sa artikulo 18(2). Noong ika-8 ng Setyembre 2022, may karagdagang mga obserbasyon mula sa Pilipinas na natanggap, kung saan nagbigay ng tugon ang Tagausig noong ika-22 ng Setyembre. Noong ika-22 ng Setyembre 2022, ang Kamara ay nakatanggap din mga pananaw at alalahanin ng mga biktima.

Ang Pilipinas, na isang Partido ng Estado (State Party) ng Batas ng Roma mula noong ika-1 ng Nobyembre 2011, ay naghain ng nakasulat na abiso ng pag-alis mula sa Batas noong ika-17 ng Marso 2018. Habang ang pag-alis ng Pilipinas mula sa Batas ay nagkabisa noong ika-17 ng Marso 2019, ang Korte ay nananatiling may hurisdiksyon sa mga may kinalaman sa diumano'y mga krimen na nangyari sa teritoryo ng Pilipinas habang ito ay isang State Party.


Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Fadi El Abdallah, Tagapagsalita at Pinuno ng Public Affairs Unit, International Criminal Court, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o pag-e-mail sa: [email protected]

Maaari mo ring sundan ang mga aktibidad ng Korte sa Twitter, Facebook, Tumblr, YouTube, Instagram at Flickr

ICC Pre-Trial Chamber I nagpahintulot sa Tagausig (Prosecutor) na ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa Pilipinas

Karong adlawa, petsa 26 sa Enero 2023, ang Pre-Trial Chamber I nga Pang-internasyonal nga Korteng Pangkrimen (International Criminal Court) (“ICC” o “Korte”) niuyon sa hangyo sa Piskal nga ipadayon ang imbestigasyon kabahin sa Sitwasyon sa Republika sa Pilipinas (“ang Pilipinas”). Nagsunod sa maampingon nga pagtuki sa mga materyales nga gihatag gikan sa Pilipinas, wala nakontento ang Kamara nga ang Pilipinas naghimo ug adunay kalabotan nga imbestigasyon nga nagkinahanglan ug pagpa-irog sa mga imbestigasyon sa Korte nga kini gibase sa prinsipyo nga magtinabangay kabahin sa sitwasyon (complementarity principle).

Pagkahuman nga gisusi ang mga gipangpasa ug ang mga materyales gikan sa Gobyerno sa Pilipinas, ug sa Piskal sa ICC, apil pod ang mga naobserbahan sa mga biktima, nagdesisyon ang Kamara nga ang lain laing panimalaynon nga mga inisyatibo ug paghusay sa panaghiusang mga pag-usisa, dili takdo sa makamkam, konkreto ug progresibong mga lakang sa imbestigasyon nga sa niining pamaagiha supisyenteng masalamin ang imbestigasyon sa Korte.

Dili makababag kining konklusyon sa Pilipinas nga mohatag ug materyal sa umaabot nga panahon para nga mahibal-an sa Prosekusyon, o sa Kamara, kabahin sa dili madawat nga imbestigasyon o ang bisan unsa nga aktwal nga kaso, kung ug kanus-a kinahanglanon.

Public Redacted Version sa “Pagtugot nga nagsunod sa artikulo 18(2) sa Balaod (Statute) para ipadayon ang imbestigasyon”

Background: Sa petsa 24 sa Mayo 2021, nihangyo ang Opisina sa Piskal (OTP) ug pagtugot gikan sa Pre-Trial Chamber para sugdan ang imbestigasyon kabahin sa mga krimen nga gibuhat kuno sa teritoryo sa Pilipinas sa taliwala sa petsa 1 sa Nobyembre 2011 ug sa petsa 16 sa Marso 2019 sa konteksto sa kampanyang “giyera batok sa droga" sa Gobyerno sa Pilipinas. Sa petsa 14 sa Hunyo 2021 ang Hangyo sa OTP gipahibalo sa publiko. Sa petsa 15 sa Setyembre 2021, ang Pre-Trial Chamber naghatag ug pagtugot sa imbestigasyon.

Gibase sa artikulo 18(2) sa Balaod sa Roma (Rome Statute) “[…]  mahimong magpahibalo ang Estado sa Korte nga nag-imbestigar kini o giimbestigahan ang mga molupyo niini o ang uban pa nga may kalabutan sa hurisdiksyon niini kabahin sa mga kriminal nga gibuhat […]. Sa hangyo sa anang Estado, itugyan sa Piskal ang pag-imbestigar gikan sa Estado kabahin nianang mga tawo pwera lang kung ang Pre-Trial Chamber, tungod sa aplikasyon sa Piskal, magdesisyon nga tugotan ang pag-imbestigar.”

Sa petsa 18 Nobyembre 2021, ang Piskal sa ICC nagpahibalo sa Kamara nga ang Republika sa Pilipinas nihangyo, gibase sa Artikulo 18(2) sa Balaod sa Roma (Rome Statute), nga ipa-irog ang pag-imbestigar kabahin sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa petsa 24 sa Hunyo 2022, gihangyo sa Piskal sa ICC ang Kamara nga ipadayon ang imbestigasyon kabahin sa sitwasyon sa Pilipinas nga gibase sa artikulo 18(2). Sa petsa 8 sa Setyembre 2022, adunay mga dugang nga mga obserbasyon gikan sa Pilipinas nga nadawat, ug kini gitubag sa Piskal sa petsa 22 sa Setyembre. Sa petsa 22 sa Setyembre 2022, nakadawat pod ang Kamara ug mga panan-aw ug mga kabalaka gikan sa mga biktima.

Ang Pilipinas, nga usa ka Estadong partido (State Party) sa Balaod sa Roma (Rome Statute) gikan pa sa petsa 1 sa Nobyembre 2011, nagpasa ug nakasulat nga pahibalo kabahin sa pagbiya gikan sa  Balaod sa petsa 17 sa Marso 2018. Mentras ang pagbiya sa Pilipinas gikan sa Balaod nagsugod sa  petsa 17 sa Marso 2019, nagpabilin sigihapon ang hurisdiksyon sa Korte kabahin sa sa mga nabuhat nga mga krimen kuno sa teritoryo sa Pilipinas mentras nga kini usa ka Estadong Partido.


Para sa dugang nga impormasyon, puwede nga motawag ni Fadi El Abdallah, Representante sa Public Affairs Unit, International Criminal Court, tawagan ang numero sa telepono nga: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o mag-e-mail sa: [email protected]

Puwede pod nimong tan-awon ang mga aktibidades sa Korte sa TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram ug Flickr

ICC Pre-Trial Chamber I nagtugot sa Piskal (Prosecutor) nga ipadayon ang imbestigasyon sa Pilipinas