​​

Press Release : | پښتو, English, Français

قضات دادگاه بین المللی جنایی باز نمودن تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان را رد کردند

ICC-CPI-20190412-PR1448


امروزمورخ ۱۲ اپریل ۲۰۱۹، اتاق دوم قبل از محاکمه در دادگاه بین المللی جنایی به اتفاق آرا درخواست سارنوال را برای پیشبرد تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شده برضد بشریت و جرایم جنگی در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان رد نمود. قضات تصمیم اتخاذ نمودند که در این مرحله، تحقیقات در رابطه به وضعیت افغانستان منافع عدالت را تأمین نخواهد کرد. اتاق دادگاه متشکل از قاضی انتون کیسا امبی میندوا که نظر جداگانه اش را همزمان صادر خواهد نمود، قاضی توموکو اکانی و قاضی روزاریو سلواتور ایتالا میباشد.

بتاریخ ۲۰ نومبر ۲۰۱۷، سارنوال از قضات بخش قبل از محاکمه برای آغاز تحقیقات در رابطه به جرایم ادعا شدهٔ جنگی و جرایم ضد بشریت مربوط به جنگ مسلحانه در جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ ۱ می ۲۰۰۳ بدینسو، و همچنان در رابطه به جرایم مشابه مربوط به جنگ مسلحانه در افغانستان که به طور ادعا شده از تاریخ ۱ جولای ۲۰۰۲ بدینسو در قلمرو سایر کشورهای عضو اساسنامهٔ روم ارتکاب یافته اند، درخواست منظوری  نمود.

اتاق دادگاه اطلاعاتی را که توسط سارنوال ارائه گردیده بود به طور کامل بررسی کرده مطرح نمود که درخواست مربوطه اساس معقول را برای این ملاحظه تثبیت می سازد  که جرایم داخل صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی جنایی در افغانستان ارتکاب یافته اند و اینکه قضایای احتمالی در حضور دادگاه قابل قبول خواهند بود. با این حال، اتاق دادگاه مدت زمانی را که از آغاز بررسی اولیه در سال ۲۰۰۶ سپری گردیده است و همچنان صحنهٔ در حال تغیر سیاسی در افغانستان از آن زمان بدینسو را، فقدان همکاری که سارنوال به آن مواجه شده است که احتمال دارد در صورت منظوری تحقیقات کمتر گردیده مانع  فرصت تحقیقات و تعقیب عدلی موافقانه شود، و همچنان نیاز برای استفاده از منابع دادگاه با اولویت دادن به فعالیت های را در نظر گرفته است که دارای فرصت های بهتر برای موفقیت میباشند.

اتاق دادگاه به این باور است که، علیرغم برآورده  شدن تمام شرایط مربوط در مورد صلاحیت قضایی و قبولیت، چگونگی وضعیت در افغانستان طوری است که امکان تحقیقات و تعقیب عدلی موفقانه را به شدت محدود میسازد. بنابراین، بعید است تا دنبال نمودن تحقیقات منجر به رسیدن به اهدافی شود که توسط متضررینی که خواهان تحقیقات هستند ذکر گردیده اند. بدین گونه، اتاق دادگاه به این نتیجه رسید که تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان در این مرحله منافع عدالت را تأمین نمیکند و به این ترتیب درخواست سارنوال را برای منظوری تحقیقات رد نمود.

فیصلهٔ که مطابق مادهٔ ۱۵ اساسنامهٔ روم در رابطه به منظوری تحقیقات در مورد وضعیت در جمهوری اسلامی افغانستان اتخاذ گردیده است

پرسش ها و پاسخ ها


برای معلومات بیشتر لطفاً با سخنگو و رئیس بخش امور عامه، آقای فضی ال عبدالله  در دادگاه بین المللی جنایی از طریق تیلفون نمبر: +31 (0)70 515-9152 و یا +31 (0)6 46448938 و یا هم از طریق ایمیل به آدرس:

[email protected] تماس برقرار کنید.

شما میتوانید فعالیت های دادگاه را از طریق تویترفیسبوکتامبلریوتیوبانستاگرام و فلیکر  تعقیب کنید.