Statement: 28 February 2022 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: “I have decided to proceed with opening an investigation.”

Image

Last Friday, I expressed my increasing concern, echoing those of world leaders and citizens of the world alike, over the events unfolding in Ukraine.

Today, I wish to announce that I have decided to proceed with opening an investigation into the Situation in Ukraine, as rapidly as possible.

Ukraine is not a State Party to the Rome Statute of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court"), so cannot itself refer the situation to my Office. But it has twice exercised its prerogatives to legally accept the Court's jurisdiction over alleged crimes under the Rome Statute occurring on its territory, should the Court choose to exercise it. The first declaration lodged by the Government of Ukraine accepted ICC jurisdiction with respect to alleged crimes committed on Ukrainian territory from 21 November 2013 to 22 February 2014. The second declaration extended this time period on an open-ended basis to encompass ongoing alleged crimes committed throughout the territory of Ukraine from 20 February 2014 onwards.

I have reviewed the Office's conclusions arising from the preliminary examination of the Situation in Ukraine, and have confirmed that there is a reasonable basis to proceed with opening an investigation. In particular, I am satisfied that there is a reasonable basis to believe that both alleged war crimes and crimes against humanity have been committed in Ukraine in relation to the events already assessed during the preliminary examination by the Office. Given the expansion of the conflict in recent days, it is my intention that this investigation will also encompass any new alleged crimes falling within the jurisdiction of my Office that are committed by any party to the conflict on any part of the territory of Ukraine.

I have already tasked my team to explore all evidence preservation opportunities. The next step is to proceed with the process of seeking and obtaining authorisation from the Pre-Trial Chamber of the Court to open an investigation. An alternative route set out in the Statute that could further expedite matters would be for an ICC State Party to refer the situation to my Office, which would allow us to actively and immediately proceed with the Office's independent and objective investigations.

I will also be asking for the support of all States Parties and the international community as a whole as my Office sets about its investigations.  I will be calling for additional budgetary support, for voluntary contributions to support all our situations, and for the loan of gratis personnel. The importance and urgency of our mission is too serious to be held hostage to lack of means.

I will continue to closely follow developments on the ground in Ukraine, and again call for restraint and strict adherence to the applicable rules of international humanitarian law.

If anyone has information relevant to the Situation, this can be submitted to my Office via: [email protected].


For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.


Минулої п'ятниці я висловив свою дедалі більшу стурбованість подіями, що розгортаються в Україні, подiляючи у цьому почуття як богатьох світових лідерiв, так і громадян всього світу.

Сьогодні я хочу повідомити, що я вирішив якомога швидше почати розслідування Ситуації в Україні.

Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду («МКС» або «Суду»), тому вона сама не може передати цю ситуацію до мого Офісу. Але Україна двічі скористалася своїми прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо імовiрних злочинів за Римським статутом, які відбуваються на її території, якщо Суд вирішить її здійснити. Перша декларація, подана урядом України, визнала юрисдикцію МКС щодо імовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Друга декларація подовжила цей період на відкритій основі, щоб охопити імовірні злочини, вчиненi на території України протягом усього періоду, починаючи з 20 лютого 2014 року.

Я ознайомився з висновками Офісу, які випливають із попереднього розгляду ситуації в Україні, та підтвердив, що iснують розумні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні були скоєні як iмовiрнi воєнні злочини, так і злочини проти людяностi протягом тих подій, які вже були оцінені під час попереднього розгляду моїм Офісом. Враховуючи ескалацiю конфлікту останніми днями, я маю намір розширити розслідування таким чином, щоб воно охопило будь-які нові імовірні злочини, що підпадають під юрисдикцію мого Офісу, I які вчиняються будь-якою стороною конфлікту на будь-якій частині території України.

Я вже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження процесу пошуку та отримання дозволу від Досудової палати Суду на відкриття розслідування. Альтернативний шлях, передбачений у Статуті, який міг би ще більше пришвидшити розгляд справи, — це передача ситуації будь-якою державою-учасницею МКС до уваги мого Офісу, що дозволило би нам активно й негайно продовжити незалежне та об'єктивне розслідування.

Я також буду просити всі держави-учасницi і міжнародну спільноту в цілому надати моєму Офiсу підтримку в усiх розслідуванняx. Я буду закликати до додаткової бюджетної підтримки, до добровільних внесків на підтримку всіх наших ситуацій, до запозичення нам безоплатного персоналу. Важливість і терміновість нашої місії є занадто серйозними, щоб бути заручниками браку коштів.

Я продовжуватиму уважно стежити за подіями в Україні і знову закликаю до стриманості та суворого дотримання чинних норм міжнародного гуманітарного права.

Якщо будь-яка особа має інформацію, що стосується ситуації в Україні, її можна надіслати до мого Офісу за адресою: [email protected].


Для отримання додаткової інформації про «попередні розгляди» та «ситуації та справи» у Суді натисніть тут і тут.


Заява Прокурора Міжнародного кримінального суду, пана Карiма А.А. Хана, королівського радника, щодо Ситуації в Україні: «Я вирiшив розпочати розслідування.»

В прошлую пятницу я, вслед за руководителями государств и гражданами по всему миру, выразил мою растущую обеспокоенность событиями, разворачивающимися в Украине.

Сегодня я заявляю, что я решил принять меры для того, чтобы как можно скорее возбудить расследование ситуации в Украине.

Украина не является государством – участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС или Суд), поэтому она не может по собственному усмотрению передать данную ситуацию на рассмотрение в возглавляемую мною Канцелярию Прокурора МУС. Но Украина уже дважды осуществила свои прерогативы, признавая с юридически обязывающей силой юрисдикцию МУС в отношении предположительно совершенных на ее территории преступлений, составы которых предусмотрены Римским статутом, при условии, что МУС решит осуществлять в их отношении свою юрисдикцию. В первом заявлении, поданном правительством Украины, была признана юрисдикция Суда в отношении преступлений, предположительно совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Во втором заявлении этот период времени был продлен на бессрочной основе, то есть таким образом, чтобы под юрисдикцию МУС подпадали все соответствующие преступления, предположительно совершенные по всей территории Украины, начиная с 20 февраля 2014 года и далее.

Я рассмотрел выводы Канцелярии, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и решил, что имеются разумные основания для инициирования процедуры возбуждения расследования. В частности, я убежден в том, что есть разумные основания полагать, что в Украине были предположительно совершены военные преступления и преступления против человечности в контексте событий, уже рассмотренных Канцелярией Прокурора МУС в ходе предварительного изучения ситуации. С учетом расширения конфликта в последние дни я намерен обеспечить, чтобы в рамках данного расследования также рассматривались любые новые предположительно совершенные любой из сторон конфликта на любой части территории Украины преступления, которые могут подпадать под юрисдикцию возглавляемой мною Канцелярии.

Я уже поручил моим сотрудникам изучить все возможности для обеспечения сохранности доказательств и улик. На следующем этапе необходимо будет осуществить отдельную процедуру, в рамках которой Канцелярия Прокурора обратится в Палату предварительного производства МУС с ходатайством о предоставлении ей санкции на возбуждение расследования и получит от Палаты соответствующее разрешение. В Римском статуте также предусмотрен альтернативный подход, благодаря которому можно существенно ускорить решение данного вопроса. Он заключается в том, что любое государство – участник МУС может направить соответствующую ситуацию на рассмотрение в возглавляемую мною Канцелярию, что позволит нам – Канцелярии –активно и незамедлительно приступить к проведению независимых и объективных расследований.

Я также намерен обратиться за поддержкой ко всем государствам – участникам Римского статута и всему международному сообществу, пока возглавляемая мною Канцелярия готовится к проведению соответствующих следственных мероприятий. Я буду просить о предоставлении дополнительных средств в бюджет и добровольных взносов для обеспечения нашей деятельности по всем находящимся на рассмотрении в МУС ситуациям, а также о предоставлении персонала на безвозмездной основе. Значение и безотлагательность нашей миссии слишком велики, чтобы наша миссия могла стать заложником отсутствия средств.

Я намерен продолжать внимательно следить за развитием событий на местах в Украине и вновь призываю к сдержанности и строгому соблюдению применимых норм международного гуманитарного права.

Все лица, обладающие информацией, имеющей отношение к данной ситуации, могут направлять соответствующие сведения в возглавляемую мною Канцелярию по адресу: [email protected].


Более подробную информацию о «предварительных рассмотрениях ситуаций» и «ситуациях и делах», находящихся на рассмотрении Суда, можно найти здесь и здесь.


Заявление Прокурора МУС Карима А.А. Хана, КС, о ситуации в Украине: «Я решил принять меры для возбуждения расследования».
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]