Statement: 25 April 2022 |

Statement by ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC: Office of the Prosecutor joins national authorities in Joint Investigation Team on international crimes committed in Ukraine

Image

I am pleased to confirm that today my Office has become a participant in the joint investigation team (JIT) on alleged core international crimes committed in Ukraine, joining existing members Lithuania, Poland and Ukraine.

As I have stated since taking up my position as Prosecutor, the effective exercise of the mandate of my Office requires us to deepen cooperation and collaboration with all relevant actors. The Ukraine situation, in particular, demands collective action so as to secure relevant evidence and ultimately ensure its effective use in criminal proceedings.

In recognition of this, my Office takes a landmark step today in joining a JIT under the auspices of Eurojust for the first time.

The JIT aims to facilitate investigations and prosecutions in the concerned states as well as those that could be taken forward before the International Criminal Court ( “ICC” or “the Court”).  Through its participation in the JIT, my Office will significantly enhance its ability to access and collect information relevant to our independent investigations.  Critically, we will be able to conduct rapid and real time coordination and cooperation with the JIT partner countries.

Image
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today

But as I have underlined to our national counterparts, the participation of my Office in this JIT will not be a one-way street. We do not wish to only be the recipients of information and evidence. We also want to serve as an effective partner with respect to the conduct of domestic proceedings in relation to core international crimes, in line with the principle of complementarity.

In that spirit, my Office will be seeking to identify all opportunities through which it can provide information and evidence to the concerned national authorities in support of their investigations and prosecutions. Reflecting the independent nature of the mandate of my Office, such provision of assistance and information will be carried out on a case-by-case basis and in a manner consistent with the Rome Statute.

I wish to express my sincere thanks to the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine who joined me today in the signing ceremony to mark the beginning of our collaboration in the  JIT. I would also wish to recognize the strong support of Eurojust in facilitating this important step.

Looking ahead, I will continue to seek to deepen our engagement with all actors in relation to the Ukraine situation, in a manner consistent with my mandate as Prosecutor.


For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.

Маю честь підтвердити, що сьогодні мій офіс став учасником Cпільної слідчої групи (JITССГ) з розслідування тяжких міжнародних злочинів, імовірно вчинених в Україні, приєднавшись до діючих членів групи: Литви, Польщі та України.

Як я уже заявляв після того, як заступив на посаду Прокурора, ефективне виконання мандату мого Офісу вимагає від нас поглиблення співпраці та взаємодії з усіма відповідними сторонами. Ситуація в Україні, зокрема, вимагає спільних дій для забезпечення відповідних доказів і, у кінцевому підсумку, їхнього ефективного використання у кримінальному провадженні.

З огляду на це мій Офіс сьогодні робить знаковий крок, уперше приєднуючись до ССГ під егідою Євроюсту.

ССГ має на меті сприяння розслідуванням та судовим переслідуванням у державах-учасниках, а також тим розслідуванням та судовим переслідуванням, які можуть бути винесені на розгляд Міжнародного Кримінального Суду («МКС» або «Суду»). Будучи членом ССГ, мій Офіс суттєво посилить свої можливості отримувати доступ та збирати інформацію, що стосується наших незалежних розслідувань. Найважливіше те, що ми зможемо швидко координувати свої дії та співпрацювати з країнами-партнерами ССГ у режимі реального часу.

Image
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today
Прокурор Хан та Генеральні прокурори Литви, Польщі та України сьогодні на церемонії підписання

Однак, як я наголосив нашим національним партнерам, участь мого Офісу у цій ССГ не буде вулицею з одностороннім рухом. Ми не просто бажаємо отримувати інформацію та докази. Ми також хочемо слугувати ефективним партнером у здійсненні національних проваджень у зв’язку з тяжкими міжнародними злочинами, відповідно до принципу комплементарності.

У цьому дусі мій Офіс шукатиме усі можливості надати інформацію та докази відповідним національним органам влади для підтримки їхніх розслідувань та проваджень. З огляду на незалежний мандат мого Офісу, таке надання допомоги та інформації буде відбуватися за кожною окремою справою та у спосіб, що відповідає Римському статуту.

Хочу висловити свою щиру вдячність Генеральним прокурорам Литви, Польщі та України, які приєдналися до мене сьогодні на церемонії підписання, щоб відзначити початок нашої співпраці у ССГ. Також хочу відмітити потужну підтримку Євроюсту у сприянні цьому важливому кроку.

Забігаючи наперед, скажу, що буду продовжувати докладати зусиль до поглиблення взаємодії з усіма сторонами стосовно Ситуації в Україні у спосіб, що відповідає моєму мандату Прокурора.


Щоб дізнатися більше про «попередні розгляди» та «ситуації та справи» у Суді, клацніть тут і тут.

Заява Прокурора МКС Каріма А.А. Хана: Офіс Прокурора приєднується до національних органів влади у Спільній Слідчій Групі для розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні

Я рад подтвердить, что сегодня мой Офис стал участником Совместной следственной группы (JITССГ) по расследованию предполагаемых тяжких международных преступлений, совершенных в Украине, присоединившись к действующим членам группы – Литве, Польше и Украине.

Как я уже заявлял после своего вступления в должность Прокурора, эффективное выполнение мандата моего Офиса требует от нас углубления сотрудничества и взаимодействия со всеми соответствующими сторонами. Ситуация в Украине, в частности, требует совместных действий для получения соответствующих доказательств и в конечном итоге их эффективного использования в уголовном разбирательстве.

С учетом этого мой Офис предпринимает сегодня исторический шаг и впервые присоединяется к ССГ под эгидой Евроюста.

Целью ССГ является содействие расследованиям и судебным преследованиям в соответствующих странах, а также расследованиям и судебным преследованиям, которые могут быть вынесены на рассмотрение Международного Уголовного Суда («МУС» или «Суда»). Став участником ССГ, мой Офис существенно усилит свои возможности по доступу и сбору информации, имеющей отношение к нашим независимым расследованиям. Критично то, что мы сможем быстро согласовывать свои действия и сотрудничать со странами-партнерами ССГ в режиме реального времени.

Image
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today
Prosecutor Khan and the Prosecutors-General of Lithuania, Poland and Ukraine at the signing ceremony today
Прокурор Хан и Генеральные прокуроры Литвы, Польши и Украины сегодня на церемонии подписания

Однако, как я подчеркнул для наших национальных партнеров, участие моего Офиса в этой ССГ не будет улицей с односторонним движением. Мы не желаем быть только получателями информации и доказательств. Мы также хотим послужить эффективным партнером для проведения внутреннего судопроизводства в отношении тяжких международных преступлений, согласно принципу комплементарности.

В этом духе мой Офис будет искать все возможности предоставления информации и доказательств соответствующим национальным властям для поддержки их расследований и судебных преследований. С учётом независимого мандата моего Офиса, такое предоставление помощи и информации будет осуществляться отдельно для каждого дела и с соблюдением Римского статута.

Хочу выразить свою искреннюю благодарность Генеральным прокурорам Литвы, Польши и Украины, которые присоединились ко мне сегодня на церемонии подписания, чтобы отметить начало сотрудничества в ССГ. Хочу также воздать должное мощной поддержке Евроюста в содействии этому важному шагу.

Забегая вперед, скажу, что буду и дальше искать путей углубления взаимодействия со всеми сторонами касательно Ситуации в Украине, в соответствии с моим мандатом Прокурора.


Чтобы узнать подробности о «предварительных разбирательствах» и «ситуациях и делах» Суда, нажмите тут и тут.

Заявление Прокурора МУС Карима А.А. Хана: Офис Прокурора присоединяется к национальным властям в Совместной следственной группе для расследования международных преступлений, совершенных в Украине
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]