Statement: 7 October 2021 |

Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Karim A. A. Khan QC, following judicial authorisation to commence an investigation into the Situation in the Republic of the Philippines

Image

On 15 September 2021, Pre-Trial Chamber I authorised my Office to commence an investigation into the Situation in the Republic of the Philippines.

In my Office's 24 May 2021 Request, the Prosecution sought authorisation to commence an investigation in relation to crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court ("Court" or the "ICC") allegedly committed on the territory of the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019 in the context of the "War on Drugs" campaign, as well as any other crimes falling within the jurisdiction of the Court, which are sufficiently linked to these events. The Chamber emphasised that, "based on the facts as they emerge at the present stage and subject to proper investigation and further analysis, the so-called 'war on drugs' campaign cannot be seen as a legitimate law enforcement operation, and the killings neither as legitimate nor as mere excesses in an otherwise legitimate operation."

In their ruling, the Judges of Pre-Trial Chamber I accepted that there is a reasonable basis to believe that the crime against humanity of murder appears to have been committed. The Judges also noted, as my Office did in its Request, reports of torture and inhumane acts, imprisonment or other severe deprivation of liberty, enforced disappearance, and sexual violence. The Judges authorised my Office to investigate such other crimes, as long as they remain within the parameters of the authorised investigation.

While the Philippines' withdrawal from the Rome Statute took effect on 17 March 2019, the Judges of the Pre-Trial Chamber confirmed my Office's position that the Court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of the Philippines while it was a State Party, from 1 November 2011 up to and including 16 March 2019.

My investigation will seek to uncover the truth and aim to ensure accountability.  We will focus our efforts on ensuring a successful, independent and impartial investigation. In doing so, we aim to bring justice to the victims and affected communities, and count on the support and cooperation of States Parties, civil society and other partners.

As we undertake this necessary work, I remain willing to constructively engage with national authorities in accordance with the principle of complementarity and our obligations under the Statute. I equally look forward to exploring opportunities for greater engagement and dialogue between my Office and the Asia-Pacific region.

The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia; Burundi; Bangladesh/Myanmar; Afghanistan (pending judicial authorization to resume investigation following initial article 18 deferral request); Palestine and the Philippines. The Office is also currently conducting preliminary examinations relating to the situations in Bolivia; Colombia; Guinea; Venezuela I and Venezuela II, and has completed its preliminary examinations of the situations in Ukraine and Nigeria, which are pending requests to seek authorisation to proceed to investigation.

Noong 15 Setyembre 2021, ang Tanggapan ng Huwes Bago Magsimula ang Aktuwal na Paglilitis I – ay nagbigay ng kapangyarihan para sa aking Opisina na magsimula ng imbestigasyon tungkol sa Sitwasyon ng Republika ng Pilipinas.

Ang kahilingan ng aking Opisina noong 24 Mayo 2021, hinangád ng Piskal ang kapangyarihan para magsimula ng imbestigasyon na may kaugnayan sa mga krimen na saklaw ng hurisdiksyon ng Internasyonal na Korte para sa Krimen ("Korte" o ang "ICC") na umano'y ginawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng 1 Nobyembre 2011 at 16 Marso 2019 sa konteksto ng "Giyera laban sa mga Druga" na kampanya, at saka ang iba pang mga krimen na sumailalim ng saklaw ng hurisdiksyon ng Korte, na may sapat na kaugnayan sa mga pangyayaring ito. Binigyan-diin ng Tanggapan ng Huwes na "[Salinwika] batay sa mga katibayan na lumalabas sa kasulukuyang panahon at batay sa wastong imbestigasyon at pagpatuloy na pagsusuri, ang tinatawag na 'giyera laban sa mga druga' na kampanya ay hindi maisaalang-alang bilang isang alinsunod sa batas na pagpapatupad na pamamahala (operasyon), at ang mga patayan alinman sa legal o isa lamang kalabisan nang naiibang legal na pamamahala (operasyon)".

Sa kanilang disisyon, ang mga Huwes ng Tanggapan Bago Magsimula ang Aktuwal na Paglilitis I ay sumang-ayon na mayroong resonabling basihan para maniniwala na ang mga krimen laban sa pagpatay ng sangkatauhan ay nagiging malinaw na nagawa. Napansin din ng mga Huwes, dahil ang aking Opisina ay gumawa bilang pagsunod sa kanyang Kahilingan, ng mga ulat tungkol sa tortyur at hindi makataong kagagawan, pagbibilanggo o iba pang labis na pagtatanggal ng kalayaan, pagpapatupad ng paglalaho, at pangsekswal na karahasan. Ang mga Huwes ay nagbigay ng kapangyarihan sa aking Opisina para magsimula ng imbestigasyon tungkol sa ganyang mga krimen, hangga't ang mga iyan ay mananatiling sumailalim ng saklaw ng binigyang-kapangyariyan na imbestigasyon.

Samantalang ang pag-alis ng Pilipinas sa Kautusan ng Roma ay may-bisa noong  17 Marso 2019, kinukumpirma ng mga Huwes ng Tanggapan Bago Magsimula ang Aktuwal na Paglilitis ang kinatatayuan ng aking Opisina na mananatili ang hurisdisyon ng Korte na isaalang-alang ang umano'y mga krimen na nangyayari sa teritoryo ng Pilipinas samantalang ang iyan ay isang Estadong Partido, galing ng 1 Nobyembre 2011 hanggang at kasali ang  16 Marso 2019.

Hangarin ng aking imbestigasyon na ililitaw ang katotohanan at titiyakin ang kapanagutan, at itutuon namin ang aming pagpupunyagi para matitiyak ang matagumpay, malaya at walang pinapanigang imbestigasyon. Sa paggawa nito, layunin namin na mabigyan ng katarungan ang mga biktima at ang mga apektadong mga komunidad, at umaasa sa suporta at pakikipagtulungan ng mga Estadong Partido, mamamayan sa lipunan at iba pang mga kasosyo.

Sa pagsagawa namin ng kailanganing trabahong ito, mananatili Akong payag na konstruktibong nakikipag-ugnayan sa mga nasyonal na mga awtoridad alinsunod sa mga alituntunin ng pagkakasama-sama at sa aming mga obligasyon na sumailalim sa Kautusan. Hinahangad kong pareho na magsasaliksik ng mga pagkakataon para sa higit na pagkakasunduan at pagpapalitang-kuro sa pagitan ng aking Opisina at ng rehiyon ng  Asya-Pasipiko.

Ang Tanggapan ng Piskal ng ICC ay namamahala ng malaya at walang-pinapanigang panimulang mga pagsusuri, mga imbestigasyon at mga prosekusyon laban sa maramihang pagpatay ng mga tao, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen ng giyera at krimen ng pananalakay. Simula noong 2003, ang Tanggapan ay namamahala na ng mga imbestigasyon sa maramihang mga sitwasyon na saklaw ng hurisdiksyon ng ICC, katulad ng Uganda; ang Demokratikong Republika ng Congo; Darfur, Sudan; ang Sentral Republika ng Africa (dalawang magkaibang mga sitwasyon); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia; Burundi; Bangladesh/Myanmar; Afghanistan (nabibitin na pagbigay ng hukumang kapangyarihan para magsimula muli ng imbestigasyon bilang pagsunod sa artikulo 18 ng kahilingan ng Pagpapatigil); Palestine; at ang Pilipinas. Ang Tanggapan ay namamahala sa kasalukuyan ng panimulang mga pagsusuri na may kaugnayan sa mga sitwasyon sa Bolivia; Guinea; Venezuela I at Venezuela II; at natapos ang kanyang panimulang pagsusuri tungkol sa mga sitwasyon ng Ukraine at Nigeria, na kung saan may mga kahilingan sa pagpapatigil para sa kahangaran na mabigyan ng kapangyarihan na magpapatuloy ng imbestigasyon.

Ang Pahayag ng Piskal sa Internasyonal na Korte para sa Krimen, Karim A. A. Khan QC, bilang pagsunod sa hukumang kapangyarihan na magsimula ng imbestigasyon tungkol sa Sitwasyon ng Republika ng Pilipinas
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]