Press Release: 17 March 2023 |

Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Image
ICC HQ

Today, 17 March 2023, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court (“ICC” or “the Court”) issued warrants of arrest for two individuals in the context of the situation in Ukraine: Mr Vladimir Vladimirovich Putin and Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Mr Vladimir Vladimirovich Putin, born on 7 October 1952, President of the Russian Federation, is allegedly responsible for the war crime of unlawful deportation of population (children) and that of unlawful transfer of population (children) from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation (under articles 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) of the Rome Statute). The crimes were allegedly committed in Ukrainian occupied territory at least from 24 February 2022. There are reasonable grounds to believe that Mr Putin bears individual criminal responsibility for the aforementioned crimes, (i) for having committed the acts directly, jointly with others and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome Statute), and (ii) for his failure to exercise control properly over civilian and military subordinates who committed the acts, or allowed for their commission, and who were under his effective authority and control, pursuant to superior responsibility (article 28(b) of the Rome Statute).

Ms Maria Alekseyevna Lvova-Belova, born on 25 October 1984, Commissioner for Children’s Rights in the Office of the  President of the Russian Federation, is allegedly responsible for the war crime of unlawful deportation of population (children) and that of unlawful transfer of population (children) from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation (under articles 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) of the Rome Statute). The crimes were allegedly committed in Ukrainian occupied territory at least from 24 February 2022. There are reasonable grounds to believe that Ms Lvova-Belova bears individual criminal responsibility for the aforementioned crimes, for having committed the acts directly, jointly with others and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome Statute).

Pre-Trial Chamber II considered, based on the Prosecution’s applications of 22 February 2023, that there are reasonable grounds to believe that each suspect bears responsibility for the war crime of unlawful deportation of population and that of unlawful transfer of population from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation, in prejudice of Ukrainian children.

The Chamber considered that the warrants are secret in order to protect victims and witnesses and also to safeguard the investigation. Nevertheless, mindful that the conduct addressed in the present situation is allegedly ongoing, and that the public awareness of the warrants may contribute to the prevention of the further commission of crimes, the Chamber considered that it is in the interests of justice to authorise the Registry to publicly disclose the existence of the warrants, the name of the suspects, the crimes for which the warrants are issued, and the modes of liability as established by the Chamber.

The abovementioned warrants of arrests were issued pursuant to the applications submitted by the Prosecution on 22 February 2023.

Image
ICC President Judge Piotr Hofmański

Video statement of ICC President Judge Piotr Hofmański:

YouTube (for viewing)

Video (MPEG-4) for download


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram and Flickr

Сьогодні, 17 березня 2023 р., Палата попереднього розслідування ІІ Міжнародного Кримінального Суду («МКС», або «Суд») видала ордери на арешт двох осіб у контексті ситуації в Україні: пана Володимира Володимировича Путіна та пані Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Пан Володимир Володимирович Путін, дата народження – 7 жовтня 1952 р., Президент Російської Федерації, є імовірно відповідальним за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного вивезення населення (дітей) з окупованих районів України до Російської Федерації (відповідно до статей 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту). Ці злочини були імовірно скоєні на українській окупованій території щонайменше з 24 лютого 2022 р. Є обґрунтовані підстави вважати, що пан Путін несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини: (і) за вчинення цих злочинів особисто, спільно з іншою особою і/або через іншу особу (стаття 25 (3)(а) Римського статуту) та (іі) за нездійснення ним належного контролю над цивільними та військовими підлеглими, які здійснили злочини або дозволили їхнє здійснення і перебували під його фактичною владою і контролем, згідно з відповідальністю начальника (стаття 28 (b) Римського статуту).

Пані Марія Олексіївна Львова-Бєлова, дата народження – 25 жовтня 1984 р., уповноважена при Президенті Російської Федерації з прав дітей, імовірно відповідальна за воєнний злочин незаконної депортації населення (дітей) та незаконного вивезення населення (дітей) з окупованих районів України до Російської Федерації (відповідно до статей 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту). Ці злочини були імовірно скоєні на українській окупованій території щонайменше з 24 лютого 2022 р.  Є обґрунтовані підстави вважати, що пані Львова-Бєлова несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини: за вчинення цих злочинів особисто, спільно з іншою особою і/або через іншу особу (стаття 25 (3)(а) Римського статуту).

На основі клопотань Прокурора від 22 лютого 2023 р. Палата попереднього розслідування ІІ Міжнародного Кримінального Суду дійшла висновку, що є обґрунтовані підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення та воєнний злочин незаконного вивезення населення з окупованих регіонів України до Російської Федерації, що заподіяли шкоду українським дітям.

Палата дійшла висновку, що ордери будуть таємними, щоб захистити жертв і свідків, а також щоб зберегти таємницю слідства. Однак з урахуванням того, що дії, що розглядаються у даній ситуації, імовірно продовжуються, і те, що поінформованість громадськості може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів, Палата дійшла висновку, що в інтересах правосуддя – уповноважити Канцелярію публічно оприлюднити факт наявності ордерів, імена та прізвища підозрюваних, злочини, за які видані ордери, та режими відповідальності, встановлені Палатою.

Вищезгадані ордери на арешт були видані згідно з клопотаннями, поданими Прокурором 22 лютого 2023 р.

Image
ICC President Judge Piotr Hofmański

Відео-заява Президента МКС Судді Піотра Гофманскі:

YouTube (для перегляду)

Відео (MPEG-4) для скачування


Якщо Вам потрібна детальніша інформація, просимо зв’язатися з Фаді Ель Абдалла (Fadi El Abdallah), речником та головою відділу зв’язків з громадськістю Міжнародного Кримінального Суду за телефоном: +31 (0)70 515-9152 або +31 (0)6 46448938, або за електронною адресою: [email protected]

Ви можете також слідкувати за діяльністю Суду у TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram та Flickr

Ситуація в Україні: судді МКС видають ордери на арешт Володимира Володимировича Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової

Сегодня, 17 марта 2023 г., Палата предварительного производства II Международного уголовного суда (далее «МУС» или «Суд») в связи с ситуацией в Украине опубликовала ордера на арест следующих лиц: г-н Владимир Владимирович Путин и г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова.

Г-н Владимир Владимирович Путин, 7 октября 1952 года рождения, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военные преступления незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию (согласно подпунктам (2) (a) (vii) и (2) (b) (viii) статьи 8 Римского cтатута). Преступления предположительно совершались на оккупированной территории Украины по меньшей мере с 24 февраля 2022 г. Есть разумные основания полагать, что г-н Путин несет личную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления, (i) за совершение этих деяний непосредственно, совместно с другими лицами и (или) через других лиц (подпункт (3) (a) статьи 25 Римского cтатута), а также, (ii) на основании его полномочий руководящего лица, за неосуществление надлежащим образом контроля над гражданскими и военными подчиненными, находившимися под его эффективной властью и контролем, которые совершили эти деяния или допустили их совершение (подпункт (b) статьи 28 Римского cтатута).

Г-жа Мария Алексеевна Львова-Белова, 25 октября 1984 года рождения, Уполномоченный по правам ребенка в Управлении делами Президента Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военные преступления незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию (согласно подпунктам (2) (a) (vii) и 2) (b) (viii) статьи 8 Римского cтатута). Преступления предположительно совершались на оккупированной территории Украины по меньшей мере с 24 февраля 2022 г. Имеются разумные основания полагать, что г-жа Львова-Белова несет личную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, за совершение этих деяний непосредственно, совместно с другими лицами и (или) через других лиц (подпункт (3) (a) статьи 25 Римского cтатута).

Палата предварительного производства II на основании ходатайств Прокурора от 22 февраля 2023 г. сочла, что есть разумные основания полагать, что каждый подозреваемый несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию в ущерб интересам украинских детей.

Палата сочла необходимым придать ордерам статус секретности в целях защиты жертв и свидетелей, а также для обеспечения безопасности расследования. Тем не менее, учитывая, что действия, о которых идет речь в данной ситуации, предположительно продолжаются и что информирование общественности об ордерах может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений, Палата сочла, что в интересах правосудия следует уполномочить Секретариат публично обнародовать информацию о существовании ордеров, имена подозреваемых, информацию о преступлениях, ставших основанием для выдачи ордеров, и информацию о формах ответственности, предусмотренных Палатой.

Вышеуказанные ордера на арест были выданы в соответствии с ходатайствами, поданными Прокурором 22 февраля 2023 г.

Image
ICC President Judge Piotr Hofmański

Видеозаявление председательствующего судьи МУС Петра Хофманьского:

YouTube (для просмотра)

Видео (MPEG-4) для скачивания


Чтобы получить более подробную информацию, обратитесь к Фади Эль-Абдалле, пресс-секретарю и главе отдела по связям с общественностью Международного уголовного суда, по телефону +31 (0)70 515-9152 или +31 (0)6 46448938 или по электронной почте [email protected].

За деятельностью суда также можно следить в TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagram и Flickr

Ситуация в Украине: Судьи МУС выдали ордера на арест Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой