Press Release: 18 July 2023 |

Situation in the Republic of the Philippines: ICC Appeals Chamber confirms the authorisation to resume investigations

Image
Philippines Judgement

Today, 18 July 2023, the Appeals Chamber of the International Criminal Court (“ICC” or “Court”) delivered, in open Court, its judgment confirming, by majority, ICC Pre-Trial Chamber I’s decision granting authorization to the ICC Prosecutor to resume the investigations in relation to the situation in the Republic of the Philippines (the “Philippines”). 

The Majority, composed of Judge Piotr Hofmański, Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Judge Solomy Balungi Bossa dismissed the Philippines’ first ground of appeal under which the Philippines argued that the Court cannot exercise its jurisdiction over the Philippines situation because the Philippines withdrew from the Rome Statute. The Majority considered that this issue was not properly raised before the Pre-Trial Chamber and that the Impugned Decision does not constitute a “decision with respect to jurisdiction”. 

Judge Marc Perrin de Brichambaut, Presiding the Chamber in this appeal, and Judge Gocha Lordkipanidze appended a dissenting opinion where they consider that the Court cannot exercise its jurisdiction with respect to the Philippines situation since the Philippines’ withdrawal from the Statute became effective before the Prosecutor requested authorisation to commence his investigation.

The remaining grounds of appeal were only considered by the Majority. The Majority found that the Philippines being the State seeking deferral and asserting that it conducts the relevant investigations or prosecutions bears the burden of proof. 
The Majority also found that the Philippines failed to show instances in which the Pre-Trial Chamber allegedly applied the wrong admissibility threshold or standard and that, given its conclusion on the Philippines’ inactivity with regard to the relevant crimes, it was correct for the Pre Trial Chamber not to consider the issue of the Philippines’ willingness and ability to investigate. 

Background: On 24 May 2021, the ICC Office of the Prosecutor requested authorisation from the Pre-Trial Chamber to initiate an investigation into crimes allegedly committed on the territory of the Philippines between 1 November 2011 and 16 March 2019 in the context of the Government of the Philippines' "war on drugs" campaign. On 14 June 2021 the OTP Request was made public. On 15 September 2021, the Pre-Trial Chamber authorised the investigation.

On 18 November 2021, the ICC Prosecutor informed the Chamber that the Republic of the Philippines requested, pursuant to Article 18(2) of the Rome Statute, that the investigation into the Philippines situation be deferred. On 24 June 2022, the ICC Prosecutor requested the Chamber to resume the investigation into the situation in the Philippines pursuant to article 18(2). 

On 26 January 2023, ICC Pre-Trial Chamber I granted the Prosecutor’s request to resume investigations into the Situation of the Republic of the Philippines. Following a careful analysis of the materials provided by the Philippines, the Pre-Trial Chamber was not satisfied that the Philippines is undertaking relevant investigations that would warrant a deferral of the Court’s investigations on the basis of the complementarity principle.

On 3 February 2023, the Philippine Government filed its Notice of Appeal against Pre-Trial Chamber I’s authorisation. On 27 March 2023, the Appeals Chamber rejected the request of the Republic of the Philippines for suspensive effect of Pre-Trial Chamber I’s decision.

The Philippines, State party to the Rome Statute since 1 November 2011, deposited a written notification of withdrawal from the Statute on 17 March 2018. The Philippines' withdrawal from the Statute took effect on 17 March 2019.

Judgment on the appeal of the Republic of the Philippines against Pre-Trial Chamber I’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”

Dissenting opinion of judge Perrin de Brichambaut and judge Lordkipanidze

Photographs of the hearing 

Audio-visual Materials:


For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court’s activities on Twitter, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr

Ngayon, ika-18 ng Hulyo, 2023, ang Kamarang Apela ng Internasyonal na Korteng Pang-krimen, (“ICC” o “Korte”) ay nagpahayag, sa harap ng Huwes at publiko ng Korte, ng kanyang pasiya na nagkumpirma, galing sa mayoriya, tungkol sa desisyon ng Pre-Trial na Kamara ng ICC I (ICC Pre-Trial Chamber I) na ibinigay ang kapahintulutan para sa Tagapag-usig ng ICC na ipagpatuloy ang mga imbestigasyon tungkol sa kalagayan ng Republika ng Pilipinas (ang “Pilipinas”). 

Ang Mayoriya, binubuo nina Huwes (Judge) Piotr Hofmański, Huwes (Judge) Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Huwes (Judge) Solomy Balungi Bossa ay pinagwalang-halaga ang unang batayan ng apela ng Pilipinas na kung saan ay pinanindigan ng Pilipinas na hindi magagamit ng Korte ang kanyang hurisdiksyon para sa kalagayan ng Pilipinas dahil umurong ang Pilipinas galing sa Batas ng Roma (Rome Statute). Ikinonsidera ng Mayoriya na ang suliraning ito ay hindi binigyan ng maayos na kahalagahan sa harap ng Pre-Trial na Kamara (Pre-Trial Chamber) at ang Tinutulan na Pasiya ay hindi bumuo ng “pasiya ng kinilalang hurisdiksyon”.  

Si Huwes (Judge) Marc Perrin de Brichambaut, ang Pinuno ng Kamara sa apelang ito, si Huwes (Judge) Gocha Lordkipanidze ay dumagdag ng pagsalungat na opinyon na kung saan ay ikinonsidera nila na hindi magagamit ng Korte ang kanyang hurisdiksyon sa kinikilalang kalagayan ng Pilipinas dahil ang pag-urong ng Pilipinas galing sa Batas (Statute) ay nagkaroon ng bisa bago hiningi ng Tagapag-usig ang kapahintulutan para magsimula ng kanyang imbestigasyon. 

Ang mga natitirang mga batayan ng apela ay ikinonsidera lamang ng Mayoriya. Nakita ng Mayoriya na ang Pilipinas bilang isang Estado (State) na hinangad ang pagpapaliban at nagpahayag ng katiyakan na gagawin niya ang makabuluhang mga  imbestigasyon o mga prosekusyon pasan ang kabigatan ng ebidensya. 

Nakita din ng Mayoriya na hindi nagtagumpay ang Pilipinas para maipakita ang mga kaso na kung saan gumamit umano ang Pre-Trial na Kamara (Pre-Trial Chamber) ng maling panimulang pagsasang-ayon o basihan at na, batay ng kanyang konklusyon tungkol sa kawalang-galaw ng Pilipinas kaugnay sa makabuluhang mga krimen, tama ang Pre-Trial na Kamara (Pre-Trial Chamber) na hindi bigyan ng konsiderasyon ang isyu ng Pilipinas tungkol sa kagustuhan at kakayahan na mag-imbestiga. 

Sanligan: Noong ika-24 ng Mayo, 2021, hiniling ng Tanggapan ng Tagapag-usig ng ICC (ICC office of the Prosecutor) ang kapahintulutan galing sa Pre-Trial na Kamara (Pre-Trial Chamber) na magsimula ng imbestigasyon tungkol sa mga krimen na umano’y ginawa sa territoryo ng Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre, 2011 at ika-16 ng Marso, 2019 tungkol sa “giyera laban sa mga druga” (war on drugs) na kampanya ng Gobyerno ng Pilipinas. Noong ika-14 ng Hunyo, 2021 ang Kahilingan ng OTP ay isinapubliko. Noong ika-15 ng Setyembre, 2021, ang Pre-Trial na Kamara (Pre-Trial Chamber) ay nagbigay ng kapahintulutan para sa imbestigasyon

Noong ika-18 Nobyembre, 2021, ang Tagapag-usig ng ICC (ICC Prosecutor) ay nagbigay ng impormasyon sa Kamara na ang Republika ng Pilipinas ay nakiusap, alinsunod sa Artikulo 18(2) ng Batas ng Roma (Rome Statute), na ipagpaliban ang imbestigasyon tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Noong ika-24 ng Hunyo, 2022, ang Tagapag-usig ng ICC (ICC Prosecutor) ay nakiusap sa Kamara na ipagpatuloy ang imbestigasyon tungkol sa kalagayan ng Pilipinas alinsunod sa artikulo 18(2). 

Noong ika-26 ng Enero, 2023, inaprobahan ng ICC Pre-Trial na Kamara I (ICC Pre-Trial Chamber I) ang kahilingan ng Tagapag-usig na ipagpatuloy ang  mga imbestigasyon tungkol sa Kalagayan ng Republika ng Pilipinas. Alinsunod sa masusing pagsusuri ng mga materyales na ibinigay ng Pilipinas, ang Pre-Trial na Kamara (Pre-trial Chamber) ay hindi kontento na ang Pilipinas ay gumawa ng makabuluhang mga imbestigasyon na magdulot ng pagpapaliban tungkol sa mga imbestigasyon ng Korte na ang binabasihan ay ang prinsipyo ng pakikipagtulungan  (complementarity principle).

Noong ika-3 ng Pebrero, 2023, ang Gobyerno ng Pilipinas ay naghain ng kanyang Abiso ng Apela laban sa kapahintulutan ng ICC Pre-Trial na Kamara I (ICC Pre-Trial Chamber I). Noong ika-27 ng Marso, 2023, tinanggihan ng Apelang Kamara ang kahilingan ng Republika ng Pilipinas para sa pagkasuspindeng resulta tungkol sa pasiya galing ng ICC Pre-Trial na Kamara I (ICC Pre-Trial Chamber I).

Ang Pilipinas, Partidong Estado ng Batas ng Roma (Rome Statute) simula ng ika-1 ng Nobyembre 2011, nagbigay ng nakasulat na impormasyon tungkol sa pag-urong galing sa Batas (Statute) noong ika-17 ng Marso, 2018. Ang pag-urong ng Pilipinas galing sa Batas (Statute) ay nagkaroon ng bisa noong ika-17 ng Marso, 2019.

Judgment on the appeal of the Republic of the Philippines against Pre-Trial Chamber I’s “Authorisation pursuant to article 18(2) of the Statute to resume the investigation”

Dissenting opinion of judge Perrin de Brichambaut and judge Lordkipanidze

Mga larawan ng pagdinig

Mga Materyal na Audio-visual:


Para sa karagdagang impormasyon, paki-kontak ni Fadi El Abdallah, ang  Tagapagsalita (Spokesperson) at Pangulo ng Pang-publikong mga Suliraning Grupo (Head of Public Affairs Unit), Internasyonal na Korteng Pang-krimen (International Criminal Court), sa pamamagitan ng pagtawag sa numero ng telepono na: +31 (0)70 515-9152 o +31 (0)6 46448938 o paki e-mail sa: [email protected]

Puwede po ninyong susundan ang mga aktibidad ng Korte sa Twitter, Facebook, YouTube, Instagram and Flickr  

Ang kalagayan sa Republika ng Pilipinas: Ang Kamarang Apela ng ICC ay nagkumpirma tungkol sa kapahintulutan para ipagpatuloy ang mga imbestigasyon