Press Release: 23 November 2021 |

ICC Prosecutor, Mr Karim A.A. Khan QC, notifies Pre-Trial Chamber I of a request from the Republic of the Philippines to defer his investigation under article 18(2) of the Rome Statute

ICC-OTP-20211123-PR1628
Image

On 18 November 2021, the Prosecutor of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court"), Mr Karim A.A. Khan QC, informed ICC Pre-Trial Chamber I that the Republic of the Philippines ("the Philippines") had on 10 November 2021 requested that he defer to the Philippines' "investigations and proceedings" relating to its nationals or others within its jurisdiction "with respect to the alleged crimes against humanity of murder under Article 7(1)(a) of the Statute 'committed throughout the Philippines between 1 July 2016 and 16 March 2019 in the context of the so-called "war on drugs" campaign, as well as in the Davao area between 1 November 2011 and 30 June 2016'" (the "Deferral Request").

The Office of the Prosecutor takes the view that a State requesting deferral under article 18(2) of the Rome Statute must provide information concerning its investigations to support its request. Such information must consist of tangible evidence, of probative value and a sufficient degree of specificity, demonstrating that concrete and progressive investigative steps have been or are currently being undertaken to ascertain the responsibility of persons for alleged conduct falling within the scope of the authorised ICC investigation.

The Office of the Prosecutor also takes the view that a deferral may have a specific or partial effect, rather than a blanket or general effect, on its investigation. Information on national investigations and proceedings therefore informs the Office's assessment of the precise parameters of any deferral. Additionally, any domestic proceedings must be conducted genuinely as required by the Statute.

These principles and approach help to ensure a proper balance between the application of the principle of complementarity, fundamental to the Rome Statute, and the Office of the Prosecutor's ability to discharge, in an efficient and effective way, the responsibilities that the Rome Statute has placed upon it.

Accordingly, and pursuant to rule 53 of the ICC Rules of Procedure and Evidence, the Prosecutor will in the coming days request the Philippines to provide substantiating information regarding the investigations and proceedings referenced in its Deferral Request. The Office of the Prosecutor will request that such information be provided promptly, as envisaged by article 18 of the Rome Statute and as necessary to ensure that there is no impunity for Rome Statute crimes.

Although the Office's investigation regarding the matters referenced in the Deferral Request is temporarily suspended, as per its obligations under the Statute and practice in similar situations, the Office will continue its analysis of information already in its possession and any new information it may receive from third parties. It will also actively assess the need for applications to the Pre-Trial Chamber for authority to conduct necessary investigative steps for the preservation of evidence under article 18(6) of the Statute.

As this process unfolds, the Office will continue to be particularly attentive to the security, safety and wellbeing of victims and witnesses, and the protections and measures foreseen under the Rome Statute in this regard, including potential recourse to article 70 of the Statute where warranted.

The Prosecutor welcomes the willingness of the Republic of the Philippines to engage with the Office of the Prosecutor, and hopes that this engagement will serve as the foundation for effective communication and cooperation in the future. The effective implementation of the Rome Statute is a responsibility shared between the ICC and States, including State Parties to the Rome Statute and other States where the ICC has jurisdiction, such as the Philippines.

The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes and the crime of aggression. Since 2003, the Office has been conducting investigations in multiple situations within the ICC's jurisdiction, namely in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; Darfur, Sudan; the Central African Republic (two distinct situations); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire; Mali; Georgia, Burundi; Bangladesh/Myanmar, Afghanistan (pending judicial authorization to resume investigation following initial article 18 deferral request) Palestine, and Venezuela (I). The Office is also currently conducting preliminary examinations relating to the situations in Bolivia; Guinea, and Venezuela II; and has completed its preliminary examinations of the situations in Ukraine and Nigeria, which are pending requests to seek authorisation to proceed to investigation.

 

Noong ika-18 ng Nobyembre 2021, ipinaalam ng Tagausig ng Internasyonal na Korte ng mga Kriminal ("ICC" o ang "Korte"), na si Mr Karim A.A. Khan QC, sa Kamara Bago ang Paglilitis I ng ICC (ICC Pre-Trial Chamber I) na ang Republika ng Pilipinas ("ang Pilipinas") ay humiling noong ika-10 ng Nobyembre 2021 na ipagpaliban nito sa Pilipinas ang "mga pagsisiyasat at paglilitis" na may kaugnayan sa mga mamamayan nito o sa iba pang nasasakupan nito "patungkol sa mga di-umano'y krimen laban sa sangkatauhan na pagpatay sa ilalim ng Artikulo 7(1)(a) ng Batas na isinagawa sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo 2016 at ika-16 ng Marso 2019 sa konteksto ng kampanyang tinaguriang "giyera laban sa droga", at gayundin sa lugar ng Davao sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 at ika-30 Hunyo 2016'"(ang "Kahilingang Ipagpaliban") (the "Deferral Request").

Naniniwala ang Tanggapan ng Tagausig na ang isang Estado na humihiling ng pagpapaliban sa ilalim ng artikulo 18(2) ng Batas ng Roma ay dapat magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pagsisiyasat nito upang suportahan ang kahilingan nito. Ang nasabing impormasyon ay dapat naglalaman ng matibay (tangible) na ebidensya, maaaring masiyasat (probative value) at may sapat na antas ng mga detalye (specificity), na nagpapakita na isinagawa ang kongkreto at progresibong mga hakbang sa pagsisiyasat o kasalukuyang isinasagawa upang tiyakin ang pananagutan ng mga tao para sa sinasabing pag-uugali na sinasaklawan ng awtorisadong pagsisiyasat ng ICC.

Naniniwala rin ng Tanggapan ng Tagausig na ang pagpapaliban ay maaaring magkaroon ng natatangi o bahagyang epekto, sa halip na sumasaklaw o pangkalahatang epekto, sa pagsisiyasat nito. Ang impormasyon tungkol sa mga pambansang pagsisiyasat at paglilitis kung gayon ang pagbabatayan ng pagtatasa ng Tanggapan sa mga tiyak na pamantayan ng anumang pagpapaliban. Bukod pa rito, ang anumang mga lokal na paglilitis ay dapat na isagawa nang totoo gaya ng iniaatas ng Batas.

Ang mga prinsipyo at pamamaraang ito ay makakatulong upang matiyak ang wastong balanse sa pagitan ng paggamit ng prinsipyo ng pagkokomplementaryo (complementarity), na pundamental sa Batas ng Romas, at sa kakayahan ng Tanggapan ng Tagausig na ipatupad, sa mahusay at epektibong paraan, ang mga responsibilidad na ipinataw sa kanya ng Batas ng Roma.

Alinsunod dito, at naaayon sa tuntunin 53 ng Mga Patakaran sa Pamamaraan at Ebidensya ng ICC, hihilingin ng Tagausig mula sa Pilipinas sa mga darating na araw na magbigay ng nagpapatunay na impormasyon tungkol sa mga pagsisiyasat at paglilitis na binanggit sa kanyang Kahilingang Ipagpaliban. Hihilingin ng Tanggapan ng Tagausig na ibigay kaagad ang naturang impormasyon, gaya ng inaasahan sa artikulo 18 ng Batas ng Roma at kung kinakailangan upang matiyak na walang impunidad para sa mga krimen sa Batas ng Roma.

Bagama't pansamantalang sinuspinde ang pagsisiyasat ng Tanggapan tungkol sa mga bagay na binanggit sa Kahilingang Ipagpaliban, ayon sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Batas at kagawian sa mga katulad na sitwasyon, ipagpapatuloy ng Tanggapan ang pagsusuri sa mga impormasyong hawak na nito at anumang bagong impormasyon na matatanggap nito mula sa ikatlong mga partido. Aktibo rin nitong tatasahin ang pangangailangan ng mga aplikasyon sa Kamara Bago ang Paglilitis (Pre-Trial Chamber) para sa awtorisasyon na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang sa pagsisiyasat para mapangalagaan ang mga ebidensya sa ilalim ng artikulo 18(6) ng Batas.

Habang sumusulong ang prosesong ito, ang Tanggapan ay patuloy na magbibigay ng pansin lalo na sa seguridad, kaligtasan at kapakanan ng mga biktima at mga saksi, at sa mga proteksyon at hakbang na nakinita sa ilalim ng Batas ng Roma patungkol dito, kabilang ang posibleng pagsalalay sa artikulo 70 ng Batas kung kinakailangan.

Malugod na tinatanggap ng Tagausig ang pagpayag ng Republika ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Tagausig, at umaasa na ang pakikipag-ugnayang ito ay magsisilbing pundasyon para sa epektibong komunikasyon at pakikipagtulungan sa hinaharap. Ang epektibong pagpapatupad ng Batas ng Roma ay kapwa responsibilidad ng ICC at mga Estado, kabilang ang mga Partido ng Estado sa Batas ng Roma at iba pang mga Estado kung saan may hurisdiksyon ang ICC, tulad ng Pilipinas.

Ang Tanggapan ng Tagausig ng ICC ay nagsasagawa ng malaya at walang kinikilingang paunang pagsusuri, mga imbestigasyon at mga pag-uusig sa krimen ng pagpatay ng lahi, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa giyera at krimen na pananalakay. Mula pa noong 2003, ang Tanggapan ay nagsasagawa na ng mga imbestigasyon sa maraming mga sitwasyon sa loob ng hurisdiksyon ng ICC, gaya ng Uganda; ang Demokratikong Republika ng Congo; Darfur, Sudan; ang Republika ng Gitnang Aprika (dalawang magkakaibang sitwasyon); Kenya; Libya; Republika ng Baybaying Garing; Mali; Georgia, Burundi; Bangladesh/Myanmar, Afghanistan (nakabinbing awtorisasyon ng hukuman para maipagpatuloy ang pagsisiyasat kasunod ng naunang kahilingang ipagpaliban sa artikulo 18) Palestine, at Venezuela (I). Kasalukuyan ding nagsasagawa ang Tanggapan ng mga paunang pagsusuri na nauugnay sa mga sitwasyon sa Bolivia; Guinea, at Venezuela II; at nakumpleto ang mga paunang pagsusuri nito sa mga sitwasyon sa Ukraine at Nigeria, na nakabinbin ang mga kahilingang mabigyan ng pahintulot na magpatuloy sa pag-iimbestiga.

 

Inabisuhan ng Tagausig ng ICC, Mr Karim A.A. Khan QC, ang Kamara Bago ang Pag-uusig I tungkol sa kahilingan mula sa Republika ng Pilipinas na ipagpaliban ang pagsisiyasat nito alinsunod sa artikulo 18(2) ng Batas ng Roma
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]