Press Release: 29 September 2015 |

ICC Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second article 12(3) declaration

ICC-OTP-20150929-PR1156

On 8 September 2015, the Government of Ukraine lodged a second declaration pursuant to article 12(3) of the Rome Statute – the  founding treaty of the International Criminal Court ("ICC" or the "Court") – accepting the exercise of jurisdiction by the Court over alleged crimes committed "in the territory of Ukraine since 20 February 2014", with no end date.

The first declaration lodged by the Government of Ukraine on 17 April 2014 related to alleged crimes committed on the territory of Ukraine during the period from 21 November 2013 to 22 February 2014.

Upon receipt of a referral or a valid declaration made pursuant to article 12(3) of the Statute, the Prosecutor, in accordance with Regulation 25(1)(c) of the Regulations of the Office of the Prosecutor, and as a matter of policy and practice, opens a preliminary examination of the situation at hand. 

On 25 April 2014, the Prosecutor opened a preliminary examination of the situation in Ukraine, with an initial focus on the so-called "Maidan" events.

Following the second declaration lodged on 8 September by the Government of Ukraine, and bearing its legal effect in mind as well as the inter-connected nature of the events in Ukraine, the Prosecutor has, accordingly, determined to extend the temporal scope of the existing preliminary examination to include any alleged crimes committed on the territory of Ukraine from 20 February 2014 onwards.

The decision to extend the temporal scope of the existing preliminary examination does not prejudice the ability of the Prosecutor to make separate determinations on specific conduct or incidents within the relevant period, as appropriate.

The Office of the Prosecutor of the ICC conducts independent and impartial preliminary examinations, investigations and prosecutions of the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. The Office of the Prosecutor has opened investigations in nine situations: Uganda; Democratic Republic of the Congo; Darfur (Sudan); Central African Republic (on two occasions); Kenya; Libya; Côte d'Ivoire and Mali. The Office is also conducting preliminary examinations relating to the situations in Afghanistan, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Iraq, Nigeria, Palestine and Ukraine.

8 вересня 2015 року Уряд України подав другу заяву відповідно до статті 12(3) Римського статуту – установчого договору Міжнародного кримінального Суду («МКС» або Суд) – визнавши юрисдикцію Суду щодо злочинів, вчинених, за твердженнями, "на території України починаючи з 20 лютого 2014 року" без вказаної кінцевої дати. 

Перша заява, подана Урядом України 17 квітня 2014 року, стосувалася злочинів, вчинених, за твердженнями, на території України в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Після отримання звернення або заяви, поданої відповідно до статті 12(3) Статуту, Прокурор розпочинає попереднє вивчення ситуації згідно з положенням 25(1)(c) Регламенту Канцелярії Прокурора і згідно з усталеним порядком.

25 квітня 2014 року Прокурор розпочав попереднє вивчення ситуації в Україні, спочатку зосередивши увагу на так званих подіях "Майдану".

Вслід за другою заявою, поданою Урядом України 8 вересня, та враховуючи її юридичні наслідки та взаємопов'язану природу подій в Україні, Прокурор, відповідно, вирішив розширити часові рамки попереднього вивчення з метою охопити будь-які злочини, вчинені, за твердженнями, на території України починаючи з 20 лютого 2014 року.

Рішення розширити часові рамки попереднього вивчення ситуації не вплине на здатність Прокурора зробити відповідні висновки стосовно певної поведінки чи певних подій протягом відповідного періоду.

Канцелярія Прокурора Міжнародного кримінального суду проводить незалежне і неупереджене розслідування і судове переслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів. Канцелярія Прокурора розпочала розслідування стосовно дев'яти ситуацій: Уганда; Демократична Республіка Конго; Дарфур (Судан); Центральноафриканська Республіка (у двох випадках); Кенія; Лівія; Кот-д'Івуар і Малі. Канцелярія також проводить попереднє вивчення ситуації в Афганістані, Колумбії, Грузії, Гвінеї, Гондурасі, Іраку, Нігерії, Палестині та Україні.

Джерело: Канцелярія Прокурора | [email protected].

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) розширює попереднє вивчення ситуації в Україні після другої заяви, відповідно до статті 12(3) Статуту

8 сентября 2015 года Правительство Украины подало второе заявление в соответствии со статьей 12(3) Римского статута – учредительного договора Международного уголовного суда («МУС» или «Суд»), – признав юрисдикцию Суда в отношении преступлений, предположительно имевших место "на территории Украины начиная с 20 февраля 2014 года" без указанной даты окончания.

Первое заявление, поданное Правительством Украины 17 апреля 2014 года, касалось преступлений, предположительно имевших место на территории Украины в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

После получения обращения или заявления, поданного в соответствии со статьей 12(3) Статута, Прокурор начинает предварительное изучение ситуации в соответствии с положением 25(1)(c) Регламента Канцелярии Прокурора и согласно устоявшемуся порядку.

25 апреля 2014 года Прокурор начал предварительное изучение ситуации в Украине, изначально сосредоточив внимание на так называемых событиях "Майдана".

Вслед за вторым заявлением, поданным Правительством Украины 8 сентября,  и принимая во внимание его юридические последствия, а также взаимосвязанную природу событий в Украине, Прокурор, соответственно, решил расширить временные рамки предварительного изучения с целью включить любые преступления, предположительно имевшие место на территории Украины начиная с 20 февраля 2014 года.

Решение расширить временные рамки предварительного изучения ситуации не повлияет на способность Прокурора сделать соответствующие заключения в отношении определенного поведения или определенных событий в течение конкретного  периода.

Канцелярия Прокурора Международного уголовного суда проводит независимое и беспристрастное предварительное расследование и судебное преследование преступлений геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений. Канцелярия Прокурора начала расследование относительно девяти ситуаций: Уганда; Демократическая Республика Конго; Дарфур (Судан); Центральноафриканская Республика (в двух случаях); Кения; Ливия; Кот-д'Ивуар и Мали. Канцелярия также проводит предварительное изучение ситуации в Афганистане, Колумбии, Грузии, Гвинее, Гондурасе, Ираке, Нигерии, Палестине и Украине.

Источник: Канцелярия Прокурора | [email protected].

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) расширяет предварительное изучение ситуации в Украине после второго заяления в соответствии со статьей 12(3) Cтатута

8 вересня 2015 року Уряд України подав другу заяву відповідно до статті 12(3) Римського статуту – установчого договору Міжнародного кримінального Суду («МКС» або Суд) – визнавши юрисдикцію Суду щодо злочинів, вчинених, за твердженнями, "на території України починаючи з 20 лютого 2014 року" без вказаної кінцевої дати. 

Перша заява, подана Урядом України 17 квітня 2014 року, стосувалася злочинів, вчинених, за твердженнями, на території України в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року.

Після отримання звернення або заяви, поданої відповідно до статті 12(3) Статуту, Прокурор розпочинає попереднє вивчення ситуації згідно з положенням 25(1)(c) Регламенту Канцелярії Прокурора і згідно з усталеним порядком.

25 квітня 2014 року Прокурор розпочав попереднє вивчення ситуації в Україні, спочатку зосередивши увагу на так званих подіях "Майдану".

Вслід за другою заявою, поданою Урядом України 8 вересня, та враховуючи її юридичні наслідки та взаємопов'язану природу подій в Україні, Прокурор, відповідно, вирішив розширити часові рамки попереднього вивчення з метою охопити будь-які злочини, вчинені, за твердженнями, на території України починаючи з 20 лютого 2014 року.

Рішення розширити часові рамки попереднього вивчення ситуації не вплине на здатність Прокурора зробити відповідні висновки стосовно певної поведінки чи певних подій протягом відповідного періоду.

Канцелярія Прокурора Міжнародного кримінального суду проводить незалежне і неупереджене розслідування і судове переслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів. Канцелярія Прокурора розпочала розслідування стосовно дев'яти ситуацій: Уганда; Демократична Республіка Конго; Дарфур (Судан); Центральноафриканська Республіка (у двох випадках); Кенія; Лівія; Кот-д'Івуар і Малі. Канцелярія також проводить попереднє вивчення ситуації в Афганістані, Колумбії, Грузії, Гвінеї, Гондурасі, Іраку, Нігерії, Палестині та Україні.

Джерело: Канцелярія Прокурора | [email protected].

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) розширює попереднє вивчення ситуації в Україні після другої заяви, відповідно до статті 12(3) Статуту
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]