Statement: 2 March 2022 |

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: Receipt of Referrals from 39 States Parties and the Opening of an Investigation

Image
ICC Prosecutor Karim A.A. Khan QC
© ICC-CPI

On 28 February, I announced my decision to seek authorisation to open an investigation into the Situation in Ukraine, on the basis of my Office's earlier conclusions arising from its preliminary examination, and encompassing any new alleged crimes falling within the jurisdiction of the International Criminal Court ("ICC" or "the Court").

In the same statement, I indicated that active investigations by my Office would be significantly expedited if a State Party to the Rome Statute (the "Statute") were to refer the situation to my Office, as provided in article 14 of the Statute.

Today, I can confirm that, my Office has received referrals of the Situation in Ukraine from the following 39 ICC States Parties: Republic of Albania, Commonwealth of Australia, Republic of Austria, Kingdom of Belgium, Republic of Bulgaria, Canada, Republic of Colombia, Republic of Costa Rica, Republic of Croatia, Republic of Cyprus, Czech Republic, Kingdom of Denmark, Republic of Estonia, Republic of Finland, Republic of France, Georgia, Federal Republic of Germany, Hellenic Republic, Hungary, Republic of Iceland, Ireland, Republic of Italy, Republic of Latvia, Principality of Liechtenstein, Republic of Lithuania, Grand Duchy of Luxembourg, Republic of Malta, New Zealand, Kingdom of Norway, Kingdom of the Netherlands, Republic of Poland, Republic of Portugal, Romania, Slovak Republic, Republic of Slovenia, Kingdom of Spain, Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. These referrals enable my Office to proceed with opening an investigation into the Situation in Ukraine from 21 November 2013 onwards, thereby encompassing within its scope any past and present allegations of war crimes, crimes against humanity or genocide committed on any part of the territory of Ukraine by any person.

I have notified the ICC Presidency a few moments ago of my decision to immediately proceed with active investigations in the Situation. Our work in the collection of evidence has now commenced.

As mentioned in my statement of 28 February, in its preliminary examination of the Situation in Ukraine, my Office had already found a reasonable basis to believe crimes within the jurisdiction of the Court had been committed, and had identified potential cases that would be admissible.

As I proceed to discharge my responsibilities, I will seek to engage with all relevant stakeholders and parties to the conflict, ensuring that investigations by my Office are conducted objectively and independently, with full respect for the principle of complementarity. In doing so, we will remain focused on our core objective: ensuring accountability for crimes falling within ICC jurisdiction.

The support of States Parties and the international community more broadly will be essential as we seek to meet the inherent challenges faced in the conduct of these investigations. I will therefore seek the partnership and contributions of all States in order to address our need for additional resources across all situations addressed by my Office.

With an active investigation now underway, I repeat my call to all those engaged in hostilities in Ukraine to adhere strictly to the applicable rules of international humanitarian law. No individual in the Ukraine situation has a licence to commit crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court.


If anyone has information relevant to the Situation, this can be submitted to the Office of the Prosecutor via: [email protected].

For further details on "preliminary examinations" and "situations and cases" before the Court, click here, and here.

 

28 лютого я оголосив про своє рішення просити дозволу на відкриття розслідування Ситуації в Україні на основі попередніх висновків мого Офісу, що випливають із його попереднього розгляду та охоплюють будь-які нові iмовiрнi злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. («МКС» або «Суд»).

У тій же заяві я зазначив, що початок активного розслідування моїм Офісом Ситуації може значно пришвидшиться, якби будь-яка держава-учасниця Римського статуту («Статут») передала цю Ситуацію до мого Офісу, як це передбачено статтею 14 Статуту.

Сьогодні я можу підтвердити, що мій Офіс отримав звернення щодо ситуації в Україні від таких 39 держав-учасниць МКС: Республіка Албанія, Співдружність Австралії, Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Канада, Республіка Колумбія, Республіка Коста-Ріка, Республіка Хорватія, Республіка Кіпр, Чеська Республіка, Королівство Данія, Республіка Естонія, Фінляндська Республіка, Республіка Франція, Грузія, Федеративна Республіка Німеччина, Грецька Республіка, Угорщина, Республіка Ісландія, Ірландія , Італійська Республіка, Латвійська Республіка, Князівство Ліхтенштейн, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Нова Зеландія, Королівство Норвегія, Королівство Нідерланди, Республіка Польща, Республіка Португалія, Румунія, Словацька Республіка , Республіка Словенія, Королівство Іспанія, Королівство Швеція, Швейцарська Конфедерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Ці звернення дають змогу моєму Офісу розпочати розслідування Ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у військових злочинах, злочинах проти людяностi чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України, будь-якою особою.

Кілька хвилин тому я повідомив Президiум МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації. Наша робота зі збору доказів розпочалася.

Як зазначалося в моїй заяві від 28 лютого, під час попереднього розгляду ситуації в Україні мій Офіс вже знайшов розумні підстави вважати, що в Україні були вчинені злочини, що підлягають юрисдикції Суду, і визначив потенційні справи, які були б прийнятними до розгляду Суду.

Приступаючи до виконання своїх обов'язків, я намагатимусь взаємодіяти з усіма відповідними зацікавленими сторонами та сторонами конфлікту, забезпечуючи об'єктивне та незалежне розслідування моїм Офісом з повною повагою до принципу взаємодоповнюваності. Протягом цього ми залишатимемося зосередженими на нашій головній цілі: забезпечення відповідальності за злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

Підтримка держав-учасниць і міжнародної спільноти в цiлом матиме важливе значення, оскільки ми прагнемо подолати суттєві проблеми, з якими стикаємося під час проведення цих розслідувань. Тому я буду прагнути до партнерства та внеску всіх держав, щоб задовольнити нашу потребу в додаткових ресурсах у всіх ситуаціях, які розглядає мій Офіс.

В час, коли активне розслідування вже триває, я повторюю заклик до всіх, хто бере участь у бойових діях в Україні, суворо дотримуватися чинних норм міжнародного гуманітарного права. Жодна особа в ситуації в Україні не має права на вчинення злочинів, що належать до юрисдикції Міжнародного кримінального суду.


Якщо будь-яка особа має інформацію, що стосується Ситуації в Україні, її можна надіслати до мого Офісу за адресою: [email protected].

Для отримання додаткової інформації про «попередні розгляди» та «ситуації та справи» у Суді натисніть тут і тут.

Заява Прокурора Міжнародного кримінального суду, пана Карiма А.А. Хана, королівського радника, щодо Ситуації в Україні: Отримання звернень від 39 держав-учасниць та відкриття розслідування.

28 февраля я объявил о моем решении ходатайствовать о предоставлении санкции на возбуждение расследования ситуации в Украине на основании выводов, ранее сделанных моей Канцелярией по итогам предварительного изучения данной ситуации, с тем чтобы данное расследование охватывало любые новые предположительно совершенные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда («МУС» или «Суд»).

В том же заявлении я указал, что моя Канцелярия могла бы значительно быстрее приступить к активному расследованию, если бы какое-либо государство-участник Римского статута («Статут») передало данную ситуацию на рассмотрение моей Канцелярии, как это предусмотрено статьей 14 Статута.

Сегодня я могу подтвердить, что моя Канцелярия получила соответствующие обращения относительно ситуации в Украине от следующих 39 государств-участников МУС: Республика Албания, Содружество Австралии, Австрийская Республика, Королевство Бельгия, Республика Болгария, Канада, Республика Колумбия, Республика Коста-Рика, Республика Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Королевство Дания, Республика Эстония, Республика Финляндия, Республика Франция, Грузия, Федеративная Республика Германия, Греческая Республика, Венгрия, Республика Исландия, Ирландия, Республика Италия, Латвийская Республика, Княжество Лихтенштейн, Литовская Республика, Великое Герцогство Люксембург, Республика Мальта, Новая Зеландия, Королевство Норвегия, Королевство Нидерландов, Республика Польша, Республика Португалия, Румыния, Словацкая Республика, Республика Словения, Королевство Испания, Королевство Швеция, Швейцарская Конфедерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Данные обращения позволяют моей Канцелярии начать расследование ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года и далее, таким образом охватывая любые прошлые и поступающие в настоящее время сообщения о военных преступлениях, преступлениях против человечности или преступлениях геноцида, совершенных на любой части территории Украины любым лицом.

Буквально несколько минут назад я уведомил Президиум МУС о моем решении немедленно приступить к активному расследованию данной ситуации. Наша работа по сбору доказательств уже началась.

Как отмечалось в моем заявлении от 28 февраля, в ходе предварительного изучения ситуации в Украине моя Канцелярия уже нашла разумные основания полагать, что были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, и определила потенциальные дела, которые могут быть приняты к производству.

Приступая к выполнению возложенных на меня обязанностей, я буду стремиться взаимодействовать со всеми соответствующими заинтересованными субъектами и сторонами конфликта, обеспечивая объективность и независимость проводимых моей Канцелярией расследований при полном соблюдении принципа дополняемости. При этом мы будем уделять основное внимание нашей главной цели: обеспечению ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.

Поддержка государств-участников и международного сообщества в целом будет крайне важна для наших усилий по решению проблем, возникающих при проведении этих расследований. Поэтому я буду развивать партнерские отношения со всеми государствами и просить их о предоставлении средств для удовлетворения наших потребностей в дополнительных ресурсах во всех ситуациях, которыми занимается моя Канцелярия.

Теперь, когда активное расследование началось, я вновь обращаюсь ко всем участникам боевых действий в Украине с призывом строго соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права. Ни одно лицо в данной ситуации в Украине не имеет права совершать преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда.


Все лица, обладающие информацией, имеющей отношение к данной ситуации, могут направлять соответствующие сведения в Канцелярию Прокурора по адресу: [email protected].

Более подробную информацию о «предварительных рассмотрениях ситуаций» и «ситуациях и делах», находящихся на рассмотрении Суда, можно найти здесь и здесь.

Заявление Прокурора МУС Карима А.А. Хана, КС, о ситуации в Украине: Получение обращений от 39 государств-сторон Статута и начало расследования
Source: Office of the Prosecutor | Contact: [email protected]