​​

Press Release : | English, Français

Inabisuhan ng Tagausig ng ICC, Mr Karim A.A. Khan QC, ang Kamara Bago ang Pag-uusig I tungkol sa kahilingan mula sa Republika ng Pilipinas na ipagpaliban ang pagsisiyasat nito alinsunod sa artikulo 18(2) ng Batas ng Roma

ICC-OTP-20211123-PR1628


Noong ika-18 ng Nobyembre 2021, ipinaalam ng Tagausig ng Internasyonal na Korte ng mga Kriminal ("ICC" o ang "Korte"), na si Mr Karim A.A. Khan QC, sa Kamara Bago ang Paglilitis I ng ICC (ICC Pre-Trial Chamber I) na ang Republika ng Pilipinas ("ang Pilipinas") ay humiling noong ika-10 ng Nobyembre 2021 na ipagpaliban nito sa Pilipinas ang "mga pagsisiyasat at paglilitis" na may kaugnayan sa mga mamamayan nito o sa iba pang nasasakupan nito "patungkol sa mga di-umano'y krimen laban sa sangkatauhan na pagpatay sa ilalim ng Artikulo 7(1)(a) ng Batas na isinagawa sa buong Pilipinas sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo 2016 at ika-16 ng Marso 2019 sa konteksto ng kampanyang tinaguriang "giyera laban sa droga", at gayundin sa lugar ng Davao sa pagitan ng ika-1 ng Nobyembre 2011 at ika-30 Hunyo 2016'"(ang "Kahilingang Ipagpaliban") (the "Deferral Request").

Naniniwala ang Tanggapan ng Tagausig na ang isang Estado na humihiling ng pagpapaliban sa ilalim ng artikulo 18(2) ng Batas ng Roma ay dapat magbigay ng impormasyon tungkol sa mga pagsisiyasat nito upang suportahan ang kahilingan nito. Ang nasabing impormasyon ay dapat naglalaman ng matibay (tangible) na ebidensya, maaaring masiyasat (probative value) at may sapat na antas ng mga detalye (specificity), na nagpapakita na isinagawa ang kongkreto at progresibong mga hakbang sa pagsisiyasat o kasalukuyang isinasagawa upang tiyakin ang pananagutan ng mga tao para sa sinasabing pag-uugali na sinasaklawan ng awtorisadong pagsisiyasat ng ICC.

Naniniwala rin ng Tanggapan ng Tagausig na ang pagpapaliban ay maaaring magkaroon ng natatangi o bahagyang epekto, sa halip na sumasaklaw o pangkalahatang epekto, sa pagsisiyasat nito. Ang impormasyon tungkol sa mga pambansang pagsisiyasat at paglilitis kung gayon ang pagbabatayan ng pagtatasa ng Tanggapan sa mga tiyak na pamantayan ng anumang pagpapaliban. Bukod pa rito, ang anumang mga lokal na paglilitis ay dapat na isagawa nang totoo gaya ng iniaatas ng Batas.

Ang mga prinsipyo at pamamaraang ito ay makakatulong upang matiyak ang wastong balanse sa pagitan ng paggamit ng prinsipyo ng pagkokomplementaryo (complementarity), na pundamental sa Batas ng Romas, at sa kakayahan ng Tanggapan ng Tagausig na ipatupad, sa mahusay at epektibong paraan, ang mga responsibilidad na ipinataw sa kanya ng Batas ng Roma.

Alinsunod dito, at naaayon sa tuntunin 53 ng Mga Patakaran sa Pamamaraan at Ebidensya ng ICC, hihilingin ng Tagausig mula sa Pilipinas sa mga darating na araw na magbigay ng nagpapatunay na impormasyon tungkol sa mga pagsisiyasat at paglilitis na binanggit sa kanyang Kahilingang Ipagpaliban. Hihilingin ng Tanggapan ng Tagausig na ibigay kaagad ang naturang impormasyon, gaya ng inaasahan sa artikulo 18 ng Batas ng Roma at kung kinakailangan upang matiyak na walang impunidad para sa mga krimen sa Batas ng Roma.

Bagama't pansamantalang sinuspinde ang pagsisiyasat ng Tanggapan tungkol sa mga bagay na binanggit sa Kahilingang Ipagpaliban, ayon sa mga obligasyon nito sa ilalim ng Batas at kagawian sa mga katulad na sitwasyon, ipagpapatuloy ng Tanggapan ang pagsusuri sa mga impormasyong hawak na nito at anumang bagong impormasyon na matatanggap nito mula sa ikatlong mga partido. Aktibo rin nitong tatasahin ang pangangailangan ng mga aplikasyon sa Kamara Bago ang Paglilitis (Pre-Trial Chamber) para sa awtorisasyon na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang sa pagsisiyasat para mapangalagaan ang mga ebidensya sa ilalim ng artikulo 18(6) ng Batas.

Habang sumusulong ang prosesong ito, ang Tanggapan ay patuloy na magbibigay ng pansin lalo na sa seguridad, kaligtasan at kapakanan ng mga biktima at mga saksi, at sa mga proteksyon at hakbang na nakinita sa ilalim ng Batas ng Roma patungkol dito, kabilang ang posibleng pagsalalay sa artikulo 70 ng Batas kung kinakailangan.

Malugod na tinatanggap ng Tagausig ang pagpayag ng Republika ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa Tanggapan ng Tagausig, at umaasa na ang pakikipag-ugnayang ito ay magsisilbing pundasyon para sa epektibong komunikasyon at pakikipagtulungan sa hinaharap. Ang epektibong pagpapatupad ng Batas ng Roma ay kapwa responsibilidad ng ICC at mga Estado, kabilang ang mga Partido ng Estado sa Batas ng Roma at iba pang mga Estado kung saan may hurisdiksyon ang ICC, tulad ng Pilipinas.

Ang Tanggapan ng Tagausig ng ICC ay nagsasagawa ng malaya at walang kinikilingang paunang pagsusuri, mga imbestigasyon at mga pag-uusig sa krimen ng pagpatay ng lahi, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa giyera at krimen na pananalakay. Mula pa noong 2003, ang Tanggapan ay nagsasagawa na ng mga imbestigasyon sa maraming mga sitwasyon sa loob ng hurisdiksyon ng ICC, gaya ng Uganda; ang Demokratikong Republika ng Congo; Darfur, Sudan; ang Republika ng Gitnang Aprika (dalawang magkakaibang sitwasyon); Kenya; Libya; Republika ng Baybaying Garing; Mali; Georgia, Burundi; Bangladesh/Myanmar, Afghanistan (nakabinbing awtorisasyon ng hukuman para maipagpatuloy ang pagsisiyasat kasunod ng naunang kahilingang ipagpaliban sa artikulo 18) Palestine, at Venezuela (I). Kasalukuyan ding nagsasagawa ang Tanggapan ng mga paunang pagsusuri na nauugnay sa mga sitwasyon sa Bolivia; Guinea, at Venezuela II; at nakumpleto ang mga paunang pagsusuri nito sa mga sitwasyon sa Ukraine at Nigeria, na nakabinbin ang mga kahilingang mabigyan ng pahintulot na magpatuloy sa pag-iimbestiga.


Source : Office of the Prosecutor