​​

Press Release : | پښتو, English, Français

افغانستان: اتاق دوم قبل از محاکمهٔ محکمهٔ بین المللی جنایی از سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع دولت های عضو محکمهٔ بین المللی جنایی تقاضا به عمل می آورد تا در مورد هویت مقاماتی که در حال حاضر از جمهوری اسلامی افغانستان نماینده گی میکنند معلومات فراهم س

ICC-CPI-20211008-PR1615


امروز، ۸ اکتوبر ۲۰۲۱، اتاق دوم قبل از محاکمه در محکمهٔ بین المللی جنایی ('محکمه') تصمیم اتخاز نمود تا از سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع دولت های عضو محکمه تقاضا به عمل بیاورد تا در مورد هویت مقاماتی که از جمهوری اسلامی افغانستان ('افغانستان') نماینده گی میکنند معلومات فراهم سازند.

اتاق به تاریخ ۲۷ سپتمبر ۲۰۲۱ یک درخواست را تحت بررسی قرار داد که توسط سارنوال ارائه شده، که در آن مطابق مادهٔ  (۲) ۱۸ اساسنامهٔ روم ('اساسنامه')، سارنوال منظوری اتاق را برای از سرگیری تحقیقات در وضعیت افغانستان، علیرغم  درخواست مورخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ دولت افغانستان برای به تعویق انداختن تحقیقات توسط سارنوال، تقاضا کرده است.

اتاق درک میکند که مادهٔ ۱۸ اساسنامه در قلب نظام متممیت قرار دارد که بنیاد اساسنامه را تشکیل میدهد و راهبرد یک روند گفتگوی نوع حقوقی را، از یکطرف در میان محکمه و سارنوال، و از طرف دیگر با دولت مربوطه تحت پوشش قرار میدهد. [اتاق] تاکید کرد که اظهارات یا فرضیه های نوع سیاسی در محکمهٔ قانون جای ندارند و اینکه رسیده گی به موضوعات مربوط به نماینده گی از یک دولت، یا آنتقال قدرت در داخل دولت، شامل حوزهٔ صلاحیت اتاق و سایر ارگان های محکمه نمیباشد؛ بنا بر این، اتاق در نظر گرفت که نیاز به دریافت معلومات معتبر و تازه در مورد هویت ماقاماتی داشت که در حال حاضر از افغانستان نماینده گی میکنند. با توجه به وظایف رسمی مربوطهٔ ایشان، مقاماتی که در حال حاضر برای فراهم سازی این نوع معلومات مناسب پنداشته شده اند شامل سرمنشی سازمان ملل متحد و دفتر مجمع کشور های عضو میباشد.

با توجه به نیاز برای اتخاذ اقدامات لازم و مناسب به منظور حفظ شواهد ممکنهٔ جرمی که داخل صلاحیت قضایی محکمه قرار دارد، اتاق در نهایت به سارنوال مواد مندرج در مادهٔ ۱۸(۶) اساسنامه را یادآور شد، که مطابق آن 'سارنوال ممکن، بطور استثنایی، در حالاتی آز اتاق قبل از محاکمه تقاضای منظوری برای پیگیری اقدامات تحقیقاتی به هدف حفظ شواهد را کند که یک فرصت بی نظیر برای بدست آوردن شواهد وجود داشته باشد یا خطر قابل ملاحظه وجود داشته باشد که چنین شواهد ممکن بعداً قابل دسترس نباشد.'

فیصله در مورد تعین طرزالعمل مطابق مادهٔ۵۵(۱) قواعد طرزالعمل و شواهد به تعقیب 'درخواست سارنوال برای از سرگیری تحقیقات مطابق مادهٔ ۱۸(۲) اساسنامه.


برای معلومات بیشتر، لطفاً با فدی العبدالله، سخنگو و رئیس بخش امور عامهٔ محکمهٔ بین المللی جنایی توسط تیلفون به شماره های +31 (0)70 515-9152 یا +31 (0) 646448938 یا توسط ایمیل به آدرس  [email protected]

 تماس برقرار کنید.

شما میتوانید فعالیت های محکمه را در تویتر، فیسبوک، تامبلر، یوتیوب، اینستاگرام  و فلیکر تعقیب کنید.