​​

Press Release : | العربية, English, Français

הערכאה הקדם-משפטית של בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) הודיעה את החלטתה בקשר לבקשת התובעת בהתייחס לסמכות השיפוטית בשטחי פלשתין

ICC-CPI-202100205-PR1566


היום, ב-5 בפברואר 2021, הערכאה הקדם-משפטית I של בית הדין הפלילי הבינלאומי ("ICC" או "בית הדין") החליטה, ברוב קולות, שהסמכות השיפוטית של בית הדין לגבי המצב בפלשתין, מדינה שהיא צד לחוקת רומא של ה-ICC, חלה על השטחים שמוחזקים על ידי ישראל מאז 1967, כלומר עזה והגדה המערבית כולל מזרח ירושלים.

ב-20 בדצמבר 2019, התובעת מטעם ICC הודיעה על סיום החקירה המוקדמת לגבי המצב בפלשתין. התובעת קבעה שהושגו כול אמות המידה החוקתיות על פי חוקת רומא לפתיחת חקירה. החלטה על פתיחת החקירה במצב זה היא בסמכות התובעת מטעם ICC. ב-22 בינואר 2020, התובעת, על פי סעיף (3)19 של חוקת רומא, פנתה אל הערכאה בבקשה להחלטה רק בנוגע להיקף סמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית הדין לגבי המצב במדינת פלשתין.

בהחלטתה היום, הערכאה הקדם-משפטית I הזכירה שה-ICC אינו מוסמך חוקתית להחליט על עניינים הקובעים מעמד של מדינה אשר יחייבו את הקהילה הבינלאומית. בהחלטתה על היקף סמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית הדין, הערכאה אינה פוסקת לגבי סכסוך גבולות על פי החוק הבינלאומי, וכמו כן אינה שופטת מראש לגבי שאלות בנוגע לסוגיית גבולות עתידיים כלשהם. המטרה היחידה והבלעדית של החלטת הערכאה היא לקבוע את סמכות השיפוט הטריטוריאלית של בית הדין.

הערכאה הקדם משפטית I בחנה את בקשת התובעת וכן את ההבחנות שהוגשו על ידי מדינות, ארגונים ואנשי אקדמיה אחרים שהשתתפו כ"ידידי בית המשפט," וקבוצות של קורבנות. הערכאה הסכימה שבהתאם למשמעות הרגילה הניתנת למונחים בהקשרם, ולאור המטרה והיעד של החוקה, ההתייחסות אל "המדינה שבשטח אשר בו התרחשה ההתנהגות הנחקרת" בסעיף 12(2)א' של החוקה חייבת להתפרש כהתייחסות למדינה שהיא צד בחוקת רומא. הערכאה מצאה שללא קשר למעמדה על פי החוק הבינלאומי הכללי, הצטרפות פלשתין לחוקה הייתה בהתאם לנוהל הנכון והמקובל וכי לערכאה אין סמכות לאתגר או לבחון את תוצאת נוהל ההצטרפות שהתנהל על ידי מועצת המדינות שהן צד. פלשתין הסכימה בכך לעמוד בתנאים של חוקת רומא של ה-ICC ויש לה הזכות לקבל את אותו היחס כמו כול מדינה שהיא צד בעניינים הנודעים ליישום החוקה.

הערכאה הקדם משפטית I ציינה שבין עוד החלטות המנוסחות באופן דומה, המועצה הכללית של האומות המאוחדות בהחלטה 67/19 "[חזרה ואישרה] את זכות העם הפלשתיני להגדרה עצמית ולעצמאות במדינת פלשתין בשטח הפלשתיני שנכבש מאז 1967." על בסיס זה, הרוב, שכלל את השופטת ריינה אדלייד סופי אלפיני-גאנסו והשופט מרק פרין דה ברישמבו, מצא שהסמכות השיפוטית הטריטוריאלית של בית הדין לגבי ה"מצב בפלשתין" כוללת את השטחים שנכבשו על ידי ישראל מאז 1967, כלומר עזה והגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים.

בנוסף לכך, הערכאה קבעה, בדעת רוב, שהנימוקים בקשר להסכמי אוסלו, והסעיפים בהם שמגבילים את היקף סמכות השיפוט הפלשתינית, אינם רלוונטיים להחלטה בנושא הסמכות השיפוטית הטריטוריאלית של בית הדין בפלשתין. אפשר יהיה לבחון עניינים אלה וסוגיות אחרות הנוגעות לסמכות שיפוטית כאשר ואם התובעת תגיש בקשה להוצאת צווי מעצר או זימונים להופעה.

השופט מרק פרין דה ברישמבו הוסיף חוות דעת נפרדת בחלקה בעניין הסיבות בעטיין סעיף (3)19 של החוקה תקף במצב המדובר. השופט פיטר קובאץ', נשיא בית הדין, הוסיף חוות דעת מסתייגת חלקית, שבה הוא מביע אי הסכמה לעובדה שפלשתין עומדת בדרישה שתהיה "המדינה שבשטח אשר בו התרחשה ההתנהגות הנחקרת" למטרות סעיף 12(2)א' של החוקה, וכי הסמכות השיפוטית הטריטוריאלית של בית המשפט במצב בפלשתין חלה – באופן מעין-אוטומטי וללא מגבלות כלשהן – על השטחים שנכבשו על ידי ישראל מאז 1967, כלומר עזה והגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים.

החלטה על "בקשת התביעה על פי סעיף (3)19 להחלטה על הסמכות הטריטוריאלית של בית הדין בפלשתין"

חוות דעת נבדלת חלקית של השופט פיטר קובאץ'

חוות דעת נפרדת בחלקה של השופט מרק פרין דה ברישמבו

שאלות ותשובות בקשר להחלטה על הסמכות השיפוטית הטריטוריאלית של בית הדין הפלילי הבינלאומי במצב בפלשתין


למידע נוסף נא ליצור קשר עם פאדי אל עבדאללה, דובר וראש יחידת ענייני הציבור, בית הדין הפלילי הבינלאומי, בטלפון +31 (0)70 515-9152 או +31 (0)6 46448938  או בדוא"ל [email protected]

אפשר לעקוב אחר פעילות בית הדין גם ב:

TwitterFacebookTumblrYouTubeInstagramFlickr