​​

Statement : | English, Français

Itangazo ry’Umushikirizamanza Mukuru wa Sentare Mpanavyaha Mpuzamakungu, Fatou Bensouda, ku kibazo c’umutekano urushaho kuba muke mu Burundi

Ndafise impungenge nyinshi kubera mbona Uburundi bushaho kunyerera bugira bugwe mu bukozi bw'ikibi hamwe n'amajambo aturira abanyapolitiki n'abandi bayobozi boba bariko baravuga.

Biravugwa ko bamwe mu barongoye Uburundi bo mu rwego rwo hejuru bamaze gutangaza igikorwa c'umutekano, ivyo bakaba barabivuze mu majambo y'agahomerabunwa kandi yuzuyemo urwanko.

Nagira nibutse ko umuntu wese uri mu Burundi akaba yishora mu bikorwa ruhonyanganda, hoba mu kubitegeka abandi, kubibosha, kubibashishikariza, canke mu gushigikira mu buryo ubwo aribwo bwose ikorwa ry'ivyaha Sentare Mpanavyaha Mpuzamakungu ("CPI" canke "Sentare") yemerewe gukurikirana, azorengutswa imbere y'iyo Sentare.

Uburundi twateye umukono ku Masezerano ya CPI. Ni ukuvuga rero ko iyo Sentare yemerewe gucira imanza abantu bagirizwa ivyaha amasezerano y'i Roma ateganya, boba abarundi canke abandi bose bobikorera ku gataka k'Uburundi. Naramaze kumenyesha abayobozi b'Uburundi babijejwe ko niteguye gukora ibikenewe mu gihe bizoba ngombwa. Abazoba bishoye mu ibikorwa - boba abacungera umutekano, insoresore zitwara gisikare canke umurwi wose ufise ibigwanisho - nk'ivyaha vyo mu ngwano, ivyaha vyibasira inyokomuntu canke ihonyabwoko, bamenye neza ko ntazotereka kurangurura amabanga njejwe, kugira izo nkozi z'ikibibi zizohabwe igihano kizikwiye.

Ibiro vy'Umushikirizamanza Mukuru wa CPI biratohoza kandi bigakwirikirana ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyaha vyo mu ngwano, mu bwigenge no kutabogama. Muri iki gihe, iryo tohoza ririko rirakorwa aha hakwirikira : Ubuganda, Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Darfur (Sudani), Repubulika ya Afurika ya Hagati, Kenya, Libiya, Côte d'Ivoire na Mali. Ahandi na ho biracabaririkiza ku vyabaye muri Afghanistan, Colombia, Géorgie, Guinée, Honduras, Iraq, Nigéria, Ukraine na Palestine.

Isoko : Ibiro vy'Umushikirizamanza Mukuru | [email protected]

Source : Office of the Prosecutor