​​

Press Release : | English, Français

Kalagayan ng Pilipinas : Ang Tanggapan ng ICC I bago simulan ang aktuwal na paglilitis ay nagbigay ng kapangyarihan para magsimula ng imbestigasyon.

ICC-CPI-20210915-PR1610


Ngayon, ng 15 ng Setyembre 2021, ang Tanggapan ng Internasyonal na Korte Para sa Krimen bago simulan ang aktuwal na paglilitis I ("ICC" o "Korte") ay nagbigay ng kapangyarihan sa kahilingan ng Piskal para magsimula ng imbestigasyon na may kaugnayan sa mga krimen na napasailalim ng hurisdiksiyon ng Korte na umano'y ginawa sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng 1 Nobyembre 2011 at 16 Marso 2019 sa konteksto ng tinatawag na 'Giyera laban sa mga druga' na kampanya.

Noong 14 Hunyo 2021, ang Piskal ay naghain ng inihandang isinulat na pampublikong ulat ng kahilingan para magsimula ng imbestigasyon, unang isinusumite noong 24 Mayo 2021, humihiling ng kapangyarihan para magsimula ng imbestigasyon tungkol sa Kalagayan ng Pilipinas, na itinakda para sa Artikulo 15(3) ng Kautusan ng Roma.

Ang Tanggapan bago simulan ang aktuwal na paglilitis I ay binubuo nina Huwes Péter Kovács, Pamunuang-Huwes, Huwes Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou at Huwes María del Socorro Flores Liera, ay sumusuri sa kahilingan ng Piskal at ng mga sumusuportang materyal. Itinuturing din ng Tanggapan ang mga reperesentasyon ng 204 na mga biktima na natanggap sang-ayon sa Artikulo 15(3) ng Kautusan.

Bilang  pag-alinsunod ng Artkulo 15 (4) ng Kautusan, nagtatag ang Tanggapan na mayroong resonabling basihan para mag-umpisa ng imbestigasyon, itinatala na ang mga partikular na legal na elemento ng krimen laban sa pagpatay ng sangkatauhan na napasailalim ng Artikulo 7(1)(a) ng Kautusan ay naitutupad na may kaugnayan sa patayan na nagawa sa lahat ng dako ng Pilipinas sa pagitan ng 1 Hulyo 2016 at 16 Marso 2019 sa konteksto ng tinatawag na 'giyera laban sa mga druga' na kampanya, gayundin na may kaugnayan sa mga patayan sa lugar ng Davao sa pagitan ng 1 Nobyembre 2011 at 30 Hunyo 2016.  Binigyan-diin ng Tanggapan na, batay sa mga pangyayari na lumalabas sa kasulukuyang panahon at batay sa wastong imbestigasyon at pagpatuloy na pagsusuri, ang tinatawag na 'giyera laban sa mga druga' na kampanya ay hindi maisaalang-alang bilang isang alinsunod sa batas na pagpapatupad na pamamahala (operasyon), at ang mga patayan alinman sa legal o isa lamang kalabisan nang naiibang legal na pamamahala (operasyon).  Higit pa, ang mga magagamit na mga materyales ay nagpapakita, para sa hinihiling na pamantayan, na ang pagpapalaganap ng sistematikong pag-aatake laban sa mga sibilyang populasyon ay nangyayari alinsunod sa o ay isang pagsulong ng polisiya ng Estado, sa loob ng kahulugan ng Artikulo 7(1) at (2)(a) ng Kautusan.

Ang Pilipinas, ay isang Estadong Partido ng Kautusan ng Roma simula noong 1 Nobyembre 2011, naglalapag ng naisulat na pagbibigay-alam ng pag-alis mula sa Kautusan noong 17 Marso 2018. Samantalang ang pag-alis ng Pilipinas mula sa Kautusan ay nagkaroon ng bisa (epekto) noong 17 Marso 2019, nananatili ang hurisdiksiyon ng Korte tungkol sa umano'y mga krimen na nangyayari sa teritoryo ng Pilipinas samantalang iyan ay isang Estadong Partido, galing ng 1 Nobyembre 2011  hanggang at kasali ang 16 Marso 2019. Samantalang ang nauukol na mga krimen ay lumalabas na patuloy na nangyayari hanggang pagkatapos ng petsang ito.Itinatala ng Tanggapan na ang mga umano'y  krimen ay naitutukoy sa Artikulo 15(3). Ang kahilingan ay limitado para sa panahon na kung kailan ang Pilipinas ay isang Estadong Partido ng Kauutusan at nasasakop sa mga kasunduan. 

Ang Desisyon


For further information, please contact Sonia Robla, Chief of the Public Information and Outreach Section, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)6 46448726 or by e-mail at: [email protected]

You can also follow the Court's activities on TwitterFacebookTumblrYouTube, Instagram and Flickr