​​

Information : | العربية, پښتو, English, Français

وضعیت افغانستان :قربانیان یا نمانیده های شان چگونه می توانند نظریات شان را به سمع قُضات محکمه جنايي بین المللی برسانند؟


بتاریخ ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ مصادف به ۲۰ نومبر ۲۰۱۷ سارنوال محکمه جنايي بین المللی، فاتو بنسودا، از هیئت سوم محکمه مقدماتی درخواست صلاحیت کرد تا در مورد جنایت های جنگی و جنایت های ضد بشری اِدعا شده که در ارتباط به جنگ مسلحانه در جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ ۱۱ ثور ۱۳۸۲ مصادف به ۱ می ۲۰۰۳ بوقوع پیوسته است، بازجویی و تحقیقات را آغاز کند؛ و نیز در مورد سائر جنایت های اِدعا شده ومشابه که بعد از ۱۰ سرطان ۱۳۸۱ مصادف به ۱ جولای ۲۰۰۲ بوقوع پیوسته است که با نزاع مسلحانه و وضعیت افغانستان ارتباط کافی داشته و در قلمرو سائر کشورهای عضو معاهده روم بوقوع پیوسته است (وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان). به همین تاریخ سارنوال اعلامیه عمومی را به نشر سپرد.

طبق چارچوب حقوقی محکمه جنايي بین المللی، قربانیان جنایت های اِدعا شده که در وضعیت افغانستان رخ داده است حق دارند تا ٬٬اظهارات،، شان را عرض کنند، بمعنی اینکه نظریات، نگرانی ها و توقعات شان را به قُضات محکمه جنايي بین المللی که درخواست سارنوال را مورد توجه قرار می دهند، برسانند. برای هدف کمک با این پروسه، بخش اشتراک و معاوضه متضررین (VPRS) در اداره ثبت محکمه جنايي بین المللی، فورم نمونه عرض اظهارات را ترتیب داده است که میتوان شکل پی دی ایف آن داونلود گردد. این فورم به زبان های انگلیسی، پشتو و دری مورد دسترس است.

به شکل بدیل، نوع آنلاین این فورم نیز موجود است که میتوان به شکل آنلاین پرگردد و آنلاین ارسال شود.


تاریخ نهایی که قربانیان میتوانند عرض اظهارات شان را به محکمه جنايي بین المللی تحویل دهند ۱۱ دلو ۱۳۹۶ است که مصادف به ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ میباشد. باز هم تذکر می گردد که پروسه عرض اظهارات یک پروسه داوطلبانه است و هزینه ندارد.  

زمانیکه شما فورم عرض اظهارات را پر می کنید:


 • لطفاً قبل از پرنمودن فورم عرض اظهارات، رهنمود را به دقت بخوانید؛ که میتوان داونلود گردد. مهم است که فورم به شکل درست پر شود تا بتواند مورد اجراء قرار گیرد.
 • تا حد امکان فورم عرض اظهارات را به زبان انگلیسی پر کنید و لطفاً مطالب تان را تا حد امکان خلاصه و دقیق تذکر دهید.
 • برای هر قربانی یا گروه قربانیان، لطفاً یک نوع فورم را انتخاب کنید، آنلاین یا پی دی ایف؛ طبق سرعت انترنت، ظرفیت کمپیوتر و مسائل امنیتی شما.
 • فورم های که پر گردیده است و آنلاین فرستاده نه شده است، را به بخش اشتراک و معاوضه متضررین (VPRS) به آدرس پُستی ذیل ارسال کنید:
 • International Criminal Court
  Victims Participation and Reparations Section
   Situation in Afghanistan
   PO Box 19519
  2500CM, The Hague  
  The Netherland

 • قربانیان نیز می توانند که عرض اظهارات شان را، که بهتر است از فورم های زیر استفاده شود، به آدرس ایمیل ذیل بفرستند: [email protected]
 • برای تکمیل نمودن فورم عرض اظهارات ارائه اسناد اضافی لازم نیست. اگر شما علاقمند هستید که اسناد و شواهد بیشتر را بخصوص کدام فورم مشخص عرض اظهارات ارائه کنید، با بخش اشتراک و معاوضه متضررین، به آدرس ایمیل ذیل در تماس شوید: [email protected]

لطفاً بیاد داشته باشید که این فورم درخواست برای اشتراک در اجرائات محاکمه و یا دریافت معاوضه نیست که به محکمه جنايي بین المللی تقدیم می گردد. پروسه که توسط  اعلامیه عمومی سارنوال آغاز شد، محدود براین است تا قربانیان نظریات، نگرانی ها و توقعات خود را در مورد درخواست سارنوال برای آغاز بازجویی، تحویل نمایند. عرض اظهارات که مبنی بر ماده ۱۵ معاهده روم بوده است به قربانیان حق اشتراک در اجرائات قضایی بعدی را نه می دهد. اگر احتمالاً این اجرائات قضایی صورت گیرد، و قربانیان علاقمند بوده باشند تا برای اشتراک در اجرائات قضایی و یا هم برای دریافت معاوضه به محکمه جنايي بین المللی درخواست کنند، لازم است یک فورم درخواست جداگانه را پر کنند. آنها همچنان باید معلومات دقیق تر و اسناد بیشتر را در مورد آنچه که شخصاً برای شان اتفاق افتاده است، فراهم نمایند.

حالاً آن وقت نیست که برای اشتراک در اجرائات قضایی و یا معاوضه در ارتباط به وضعیت افغانستان درخواست ها تحویل دهی شوند.


اگر شما کدام پرسش داشته باشید در مورد اینکه فورم عرض اظهارات را چگونه پر کنید و یا در مورد چیز دیگر، لطفاً با بخش اشتراک و معاوضه متضررین  (VPRS) توسط ایمیل ذیل تماس بگیرید: [email protected]
Source : Victims Participation and Reparations Section